10.04.2010

Daň z příjmů právnických osob – nezvýšení výsledku hospodaření


Činností kontrolovaného daňového subjektu byl pronájem vlastní nemovitosti. Nájemce této nemovitosti – administrativní budovy prováděl technické zhodnocení formou stavebních úprav. Nájem byl na základě dohody obou stran ukončen. Správce daně z podkladů, které si opatřil od bývalého nájemce a na základě kopií faktur a předávacích protokolů sestavil hodnotu technického zhodnocení a jeho zůstatkovou cenu, kterou by měl majetek při rovnoměrném odpisování dle § 31 odst. 1 písm. a) ZDP na částku cca 7,5 mil. Kč. O tento nepeněžní příjem byl daňový subjekt povinen, podle ustanovení § 23 odst. 3 a 6 ZDP, zvýšit výsledek hospodaření. Současně bylo ze spisového materiálu vedeného vyměřovacím oddělením zjištěno, že v roce 2003 daňový subjekt vyloučil při stanovení základu daně nerealizované kursové zisky téměř za 3 mil Kč. Tyto byl povinen podle přechodných ustanovení zákona č. 438/2003 Sb., kterým se měnil zákon o daních z příjmů a některé další zákony, zvýšit základ daně ve třech zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po období, ve kterém byly vyloučeny. Daňový subjekt v posledním zdaňovacím období výsledek hospodaření o příslušnou částku nezvýšil. Daňovému subjektu byla dodatečně vyměřena daň přesahující 2 mil. Kč. Daňový subjekt se proti dodatečnému platebnímu výměru neodvolal.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]