10.04.2010

Daň z příjmů právnických osob – dodatečné stanovení daně


U daňového subjektu, právnické osoby, byla provedena kontrola daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009. V průběhu daňové kontroly bylo zjištěno, že na účtu č. 561 01 – Prodané cenné papíry a podíly byla zaúčtována částka v celkové výši cca 169 mil. Kč jako náklad vztahující se k prodeji akcií, které měl daňový subjekt ve svém obchodním majetku. Vzhledem k tomu, že výnos z prodeje těchto akcií byl zaúčtován na účtu č. 661 01 – Tržby z prodeje cenných papírů a podílů v celkové výši cca 20 mil. Kč vznikly pochybnosti o tom, že náklad v celkové výši 169 mil. Kč byl v plné výši nákladem na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. K tomu daňový subjekt uvedl, že na základě smluv o úplatném převodu cenných papírů – akcií byl v roce 2009 vyfakturován a proúčtován prodej akcií v hodnotě 20 mil. Kč, že proúčtování bylo správné, avšak při sestavení daňového přiznání za r. 2009 bylo neúmyslně opomenuto uvedení rozdílu mezi konty 561 01 a 661 01 ve výši 149 mil. Kč, které nejsou uznávány za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů v příloze č. 1 II Oddílu písmeno A v účtové skupině 56 – finanční náklady s vlivem na řádek 40 II. Oddílu a že tato neúmyslná chyba, která ovlivní základ daně uváděný na ř. 200 nebyla zjištěna ani auditorem, který pro společnost prováděl audit o ověření řádné účetní závěrky k 31.12.2009.
Dle ustanovení § 24 odst. 2 písm. r) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) je nákladem na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů hodnota cenného papíru při prodeji zachycená v účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů ke dni jeho prodeje s výjimkou uvedenou v ustanovení §24 odst. 2 písm. w) ZDP. V tomto ustanovení se uvádí, že nabývací cena akcie, která není oceňována reálnou hodnotou, je nákladem na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů jen do výše příjmů z prodeje této akcie. Dle kontrolního zjištění byly výnosy z prodeje předmětných akcií v celkové výši 20 mil. Kč. To znamená, že daňově uznatelným nákladem měla být částka ve výši 20 mil. Kč, nikoliv 169 mil. Kč. O rozdíl ve výši 149 mil. Kč měl daňový subjekt povinnost upravit hospodářský výsledek uvedený v přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009. Daňový subjekt porušil ustanovení § 24 odst. 2 písm. r) ZDP ve vazbě na ustanovení 24 odst. 2 písm. w) ZDP. Dále porušil ustanovení § 23 odst. 3 ZDP, neboť hospodářský výsledek neupravil o částku 149 mil. Kč. Na základě zjištění učiněných v daňové kontrole byl vystaven dodatečný platební výměr, kterým byla daňovému subjektu snížena ztráta o 148 mil. Kč a dodatečně stanovena daň ve výši cca 107 tis. Kč. Daňový subjekt se proti dodatečnému platebnímu výměru neodvolal.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]