10.04.2010

Daň z příjmů právnických osob- chybné účtování

u společnosti s ručením omezeným :
V rámci daňové kontroly na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období kalendářní rok 2006 bylo zjištěno, že daňový subjekt prováděl účtování o pořízení a úbytku zásob způsobem B. V rámci inventarizace zásob zjistil a vyčíslil inventarizační rozdíly (manka a přebytky), o kterých při uzavírání účetních knih k 31. 12. 2006 chybně účtoval, a hodnotu přebytků v částce 251.001,53 Kč daňový subjekt nezahrnul do základu daně za kontrolované zdaňovací období roku 2006.
Na základě uvedených skutečností správce daně daňovému subjektu ve smyslu ust. § 23 odst. 1 a 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů za zdaňovací období kalendářní rok 2006 zvýšil základ daně o částku 251.002,- Kč.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]