10.04.2010

Daň z příjmů fyzických osob a daň z přidané hodnoty – aukční servery


U daňového subjektu byla zahájena daňová kontrola v rámci probíhající kontrolní akce zaměřené na společnosti provozující aukční servery. Ze zaslané databáze společnosti provozující aukční server bylo zjištěno, že daňový subjekt obchodoval v roce 2007 přes aukční server této společnosti, a to zejména s elektronikou (televize, LCD monitory, kamery apod.). Vzhledem k tomu, že výše jím přiznávaných příjmů v podaném daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2007 ani výše uskutečněných plnění v daňových přiznáních k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období roku 2007 neodpovídala výši příjmů získaných prodejem zboží na aukčním serveru společnosti, byla u daňového subjektu zahájena kontrola daně z příjmů fyzických osob a daně z přidané hodnoty za zdaňovací období roku 2007.
V průběhu kontroly daňový subjekt u malé části prodávaných věcí na aukčním serveru společnosti doložil, že se jednalo o prodej movitých věcí z osobního majetku daňového subjektu, které jsou příjmem osvobozeným od daně z příjmů. Hodnota prodaného zboží po zohlednění prodeje těchto movitých věcí v roce 2007 u daňového subjektu činila celkem částku 2,373.267 Kč. Vzhledem k tomu, že daňový subjekt je plátcem daně z přidané hodnoty a cena prodaného zboží je sjednána jako cena konečná, jedná se o částku včetně této daně.
Daňový subjekt je podnikatelem, a vztahuje se na něj ustanovení obchodního zákoníku. Dle příslušných ustanovení tohoto zákona se podnikáním rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Daňový subjekt v kontrolovaném období soustavně prodával prostřednictvím aukčního serveru společnosti zboží, tzn. daňový subjekt podnikal. Příjmy takto získané měly být uvedeny v přiznání k dani z příjmů fyzických osob jako příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti. Daňový subjekt však příjmy, které obdržel z prodeje zboží na aukčním serveru společnosti do svého základu daně nezahrnul, a proto mu správce daně zvýšil základ daně o částku 1,994.256,26 Kč, což je hodnota tohoto prodaného zboží po odpočtu daně z přidané hodnoty ve výši 379.010,74 Kč.
Zároveň byl daňový subjekt v průběhu kontroly vyzván k prokázání a doložení výdajů souvisejících s prodejem tohoto zboží na aukčním serveru společnosti. Daňový subjekt doložil a prokázal pouze výdaje související se zaplacením provizí společnosti v celkové výši 128.720,- Kč. Správce daně tyto výdaje zohlednil a snížil o tuto částku základ daně z příjmů fyzických osob.
Celková hodnota zvýšení základu daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2007 na základě provedené kontroly činí 1,865.536 Kč a doměřená daň 564.092 Kč.
Daňový subjekt prodával zboží přes aukční server společnosti ve zdaňovacím období roku 2007 soustavně, tzn. prováděl ekonomickou činnost. Prodej zboží na tomto aukčním serveru společnosti je tak předmětem daně z přidané hodnoty. Jedná se o dodání zboží v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku. Vzhledem k tomu, že daňový subjekt daň na výstupu z prodeje zboží na aukčním serveru společnosti nepřiznal, správce daně mu ji doměřil.
Celková doměřená daň z přidané hodnoty ve zdaňovacím období roku 2007 činí 379.011 Kč.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]