10.04.2010

Daň z přidané hodnoty – neprokázaný nárok na odpočet


Kontrola byla provedena u společnosti s ručením omezeným na dani z přidané hodnoty za období r. 2006, 2007, 2008.
Hlavním předmětem podnikání daňového subjektu v kontrolovaných obdobích byla koupě zboží (motocyklů) a prodej.
Daňový subjekt je plátce DPH od 1. 4. 2005 do prosince 2006 se čtvrtletním zdaňovacím obdobím, od ledna 2007 s měsíčním zdaňovacím obdobím. Společnost v sídle na adrese zapsané v Obchodním rejstříku fakticky nesídlí. Doručovací adresu, kancelář a prodejnu má daňový subjekt na jiné adrese. Ve sledovaném období měl daňový subjekt 10 zaměstnanců.
Daňový subjekt se zabývá nákupem a prodejem motocyklů, čtyřkolek a příslušenství k nim, zejména následujících značek: SUZUKI, YAMAHA, KAWASAKI, POLARIS, CAN-AM a HONDA. Zboží nakupuje daňový subjekt v ČR a pořizuje v EU, zejména v SRN. Správce daně ověřil VAT uvedených společností v systému VIES. Do dubna 2007 provozoval dále daňový subjekt hotel v Jizerských horách. Dne 8. 12. 2009 byla mezi daňovým subjektem a další společností s.r.o. uzavřena smlouva o prodeji podniku.
Po zahájení daňové kontroly byl daňový subjekt vyzván k předložení účetnictví, evidence DPH, prvotních dokladů, soupisů majetku, evidence jízd a veškerých smluv souvisejících s podnikáním za předmětná zdaňovací období. Dále byl v průběhu řízení vyzván k prokázání přijetí zdanitelných plnění od některých dodavatelů a k prokázání, pro jakou ekonomickou činnost byla přijatá zdanitelná plnění použita. Správce daně dále provedl výslechy řady svědků a zjišťoval další skutečnosti formou dožádání dalších finančních úřadů.
Závěr
Předmětem kontroly bylo ověření daňové uznatelnosti uplatněného nároku na odpočet daně z jednotlivých daňových dokladů, což musí prokázat sám daňový subjekt (§ 31 odst. 9 ZSDP). Správce daně požadoval, aby i přes existenci daňového dokladu daňový subjekt prokázal nárok na odpočet daně, a to nejen formálně správnými daňovými doklady, ale existencí faktického zdanitelného plnění. Jestliže zdanitelné plnění nebylo uskutečněno, nemůže být důkazní povinnost naplněna pouhým předložením, byť formálně správného, daňového dokladu. Daňový subjekt nárok na odpočet neprokázal a na základě porušení zákona a předpisů o DPH, byla dodatečně doměřena daň, o kterou byla krácena daňová povinnost za 1. – 4. čtvrtletí 2006 a leden – prosinec 2007, leden – červen 2008 v celkové výši 19,144.202,- Kč.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]