9.21.2010

MPSV Zahajuje intenzivní kontroly práce

6.9.2010, Praha, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí zahajuje zintenzivnění kontrolní činnosti „černé zaměstnanosti“ zejména ve stavebnictví, pohostinství, cestovním ruchu i dalších oblastech. Podle schváleného plánu kontrol budou kontroly zahájeny v prvním zářijovém týdnu za spolupráce úřadů práce, ČSSZ, Státního úřadu inspekce práce, cizinecké policie, příp. dalších subjektů. Kontroly budou mít komplexní charakter a budou probíhat pod záštitou úřadů práce. „Intenzivní kontrolní činnost využívající stávajících legislativních rámců by měla probíhat do konce kalendářního roku. Po vyhodnocení výsledků bude teprve v další fázi usilováno o případné legislativní změny například v oblasti kompetencí,“ vysvětluje Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí. Koordinace kontrolní činnosti mezi více organizacemi podle něho znásobí účinnost realizovaných kontrol.
„V průběhu kontrol bude důsledně využíváno všech stávajících legislativních nástrojů, od udílení pořádkových pokut a důsledná realizace sankcí, až po předávání podnětů na pozastavení činnosti či dokonce zrušení oprávnění k podnikání na živnostenské úřady,“ vysvětluje Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí. Odlišný postup při kontrole zaměstnaneckého poměru, která bude probíhat přímo na pracovišti a bude porovnávat skutečný stav na pracovišti s evidencí firmy, se zaměří na tzv. švarcsystém. „Nezaměstnané z evidence úřadů práce podezřelé z černé práce budeme vytěžovat aktivitami úřadů práce například v rámci poradenství. Začleňování nezaměstnaných, u nichž je reálné podezření z práce na černo, do tzv. jobclubů, jim znemožní takovou činnost vykonávat, jednoduše jim bude znemožněno, aby zároveň pobírali dávky v nezaměřenosti a k tomu si bokem přivydělávali,“ vysvětluje Drábek.
Kontroly budou zaměřeny na nelegální práci.
Kontroly budou probíhat podle schváleného plánu, který byl projednán poradou vedení Ministerstva práce a sociálních věcí, kromě kontrol zařazených do tohoto plánu budou prováděny další kontroly dle potřeby a dle možností zapojených dozorových orgánů.
Koordinace kontrol bude probíhat na místní úrovni, koordinátorem bude vždy příslušný ředitel úřadu práce nebo jím pověřený vedoucí pracovník úřadu práce.
Kontroly budou monitorovány prostřednictvím úřadů práce, systém monitoringu bude sloužit ke sledování kontrol také MPSV.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]