9.21.2010

Daň z příjmů fyzických osob a daň z přidané hodnoty

16.9.2010, Zdroj: Česká daňová správa

Správce daně prováděl kontrolu fyzické osoby, která vykonávala v rámci své podnikatelské činnosti přibližování a těžbu dřeva.Byla provedena daňová kontrola daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2006 a 2007 a daně z přidané hodnoty za zdaňovací období 2. čtvrtletí 2006 – 4. čtvrtletí 2008.
Při kontrole daně z příjmů fyzických osob bylo zjištěno, že kontrolovaný subjekt si v daňově uznatelných výdajích uplatňoval výdaje na osobní potřebu, platby splátek úvěru a výdaje na pořízení hmotného majetku. Dále bylo zjištěno, že v daňově uznatelných výdajích byly uplatňovány výdaje na materiál a služby nakoupené od neexistujících osob. Kontrolovaný subjekt v průběhu daňové kontroly neprokázal, zda mu vůbec byly materiál a služby dodány a v jakých částkách byly zaplaceny. Proto byla daňovému subjektu doměřena daň z příjmů ve výši 374.135,- Kč.
Při kontrole daně z přidané hodnoty bylo zjištěno, že kontrolovaný subjekt neodvedl daň na výstupu u poskytnutých služeb pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce (poskytnutí služeb plátcem bez úplaty pro osobní spotřebu plátce). Dále daňový subjekt neodvedl daň na výstupu při poskytnutí obchodního majetku bez úplaty pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomické činnosti plátce, uplatnil nároky na odpočet, které neprokázal příslušnými daňovými doklady (resp. snažil se je prokazovat doklady vystavenými neplátcem) a neodvedl daň z veškerých uskutečněných zdanitelných plnění. V důsledku porušení příslušných ustanovení zákona byla u daňového subjektu doměřena daň z přidané hodnoty ve výši 249.251,- Kč.
Současný stav: Dodatečné platební výměry jsou v právní moci.

Labels: ,


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]