8.09.2010

Zatajené příjmy od obcí za stavební práce


Finanční úřad prováděl daňovou kontrolu daně z příjmu fyzických osob u daňového subjektu za zdaňovací období roku 2006 a 2007. Správce daně v rámci analyticko-vyhledávací činnosti u menších obcí v okolí sídla finančního úřadu, jež byla zaměřena mimo jiné i na identifikaci daňových subjektů, jež byly zhotoviteli stavebních zakázek pro obce, získal informace o tom, že se zmiňovaný daňový subjekt podílel jako subdodavatel na větších stavebních zakázkách, přičemž tyto vždy z podstatné části realizovala v roli zhotovitele stavební firma se sídlem mimo působnost tohoto finančního úřadu. Současně správce daně získal informace od orgánů činných v trestním řízení, že z jejich šetření u konkrétních obcí, kde je prověřováno podezření na zneužití dotací, jež obce obdržely na větší investiční akce (vodovody, kanalizace) vyplynulo, že zhotovitelem byl mimo jiné i tento daňový subjekt. Další indicií byly údaje zjištěné z podaných přiznání k dani z příjmu fyzických osob za roky 2006 a 2007, kdy při obratech 15 mil. Kč a 18 mil. Kč daňový subjekt vykazoval minimální základy daně.
Na základě těchto konkrétních zjištění byla již kontrola zaměřena na faktické prokázání výdajů, jež daňový subjekt deklaroval ve své daňové evidenci, neboť existovalo důvodné podezření, že je zapojen v řetězci subdodávek stavebních prací a jím deklarované výdaje za stavební práce se fakticky neuskutečnily. Jednalo se o faktury od právnických osob, které byly povětšinou placeny hotově. Správce daně využil institutu dožádání a místních šetření, aby přímo u dodavatelů ověřil samotnou realizaci stavebních prací. Ve většině případů se jednalo o daňové subjekty, které byly již delší dobu nekontaktní, neplnily si své povinnosti a samozřejmě nepodávaly ani přiznání k dani z příjmů právnických osob. Správce daně dále provedl místní šetření u konkrétních obcí, jež byly investory stavebních akcí, na kterých se podílel náš daňový subjekt, a zajistil důkazní prostředky (stavební deníky, stavební dokumentaci, předávací protokoly a další písemnosti), z nichž zcela jasně vyplynulo, že subdodavatelé našeho daňového subjektu nebyly zhotoviteli, byť pouze určité etapy stavebního díla. Po zajištění důkazního materiálu bylo uvaleno důkazní břemeno na daňový subjekt, přičemž faktické pochybnosti správce daně, byly již opřeny o konkrétní zjištění. Daňový subjekt nikterak nereagoval.
Dále bylo vedeno důkazní řízení vztahující se k příjmům daňového subjektu, neboť po zajištění výpisů z bankovních účtů, jež byly vedeny u několika bank po celé České republice, bylo zjištěno, že daňový subjekt nepodrobil zdanění veškeré příjmy, jež prokazatelně obdržel na bankovní účty jako úhradu za stavební práce od výše zmíněných obcí. V souhrnu se jednalo za rok 2006 o částku cca 7,8 mil. Kč a za rok 2007 o částku cca 4 mil. Kč. Na daňový subjekt bylo správcem daně uvaleno důkazní břemeno vztahující se k příjmů, přičemž daňový subjekt opět nikterak nereagoval.
Za výše popsaného stavu správci daně nezbylo než v rámci důkazního řízení konstatovat neunesení důkazního břemene u výdajů ve vztahu k porušení § 24 zákona o daních z příjmů a u příjmů porušení § 7 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Výsledkem daňové kontroly bylo dodatečné vyměření daně za rok 2006 ve výši 2,7 mil Kč a za rok 2007 ve výši 5,8 mil Kč. Dodatečné platební výměry byly vydány v červnu tohoto roku, byly doručeny uplynutím lhůty a daňový subjekt zatím nevyužil možnosti řádných opravných prostředků.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]