8.09.2010

Vyhledávací činnost – exekuce vs. podnět pro daňovou kontrolu


U daňového dlužníka – daňového subjektu podnikajícího v oblasti zemních prací – byl v rámci exekučního řízení zjišťován majetek, který by bylo možné podrobit daňové exekuci.
Pracovníci správce daně zjistili, že v registru motorových vozidel je na daňového dlužníka evidován osobní automobil, dalším šetřením bylo zjištěno, že se jedná o automobil, který je předmětem leasingové smlouvy. Správce daně kontaktoval na základě §34 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků („ dále jen ZSDP“) předmětnou leasingovou společnost, od níž požadoval sdělit, jakým způsobem jsou hrazeny leasingové splátky, příp. z jakého čísla účtu. Leasingová společnost na tuto výzvu sdělila správci daně, že splátky jsou hrazeny převodem z bankovního účtu a číslo účtu bylo sděleno.
Správce daně dalším následným řízením zjistil, že se jedná o účet zřízený na jméno manželky daňového dlužníka a vyzval banku dle §34 ZSDP, aby mu zaslala výpisy z tohoto účtu za poslední 3 měsíce (část 12/2009 – 3/2010).
Z výpisů z účtu byly zjištěny společnosti, pro které daňový dlužník vykonával práce a byly vydány exekuční příkazy na přikázání pohledávek. Dále byla z výpisů z účtu zjištěna úhrada od dvou firem ve výši 198 tis.Kč (v roce 2009), přičemž daňový subjekt vykázal v daňovém přiznání DPH za toto období uskutečněná plnění ve výši nula. Z tohoto důvodu byl předán podnět oddělení daňové kontroly.
Pracovnice daňové kontroly dle §34 ZSDP vyzvaly banku k předložení kompletních výpisů za období r.2007-2009 a z odpovědi banky vyplynulo, že finanční transakce na účtu s výše citovanými dvěma firmami probíhaly již od roku 2007. Subjekt se v mezidobí, kdy probíhalo šetření sám vypořádal s rokem 2009 podáním dodatečného daňového přiznání. Správce daně s ním zahájil kontrolu daně z příjmů fyzických osob a daně z přidané hodnoty za období 2007 a 2008. Během řízení navíc vyplynulo, že subjektu byly zrušeny všechny živnostenské listy před obdobím 2007 a bude nutné v rámci kontroly příjmy deklarované pod §7, přehodnotit jako příjmy dle §10. V současné době daňová kontrola nebyla zatím ukončena, ale je předpokládán vyšší doměrek z takto zatajených příjmů.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]