8.09.2010

Neoprávněný nárok na odpočet na dani z přidané hodnoty


Kontrolovaný daňový subjekt se zabýval dodávkami trávníků na sportovní stadiony. Jeho činnost byla správci daně známa a patřil mezi neproblémové daňové subjekty. V roce 2007 však došlo k úplné obměně složení představenstva společnosti a po této změně návazně došlo k radikálnímu obratu ve vykazovaných údajích o ekonomické činnosti daňového subjektu. V průběhu II.pololetí roku 2007 se obrat společnosti dle podaných daňových přiznání na DPH změnil z desítek tisíc korun za jedno zdaňovací období na desítky milionů, přičemž výsledkem byla nepatrná daňová povinnost.
Na základě těchto poznatků byla v roce 2008 u daňového subjektu zahájena kontrola daně z přidané hodnoty za období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007. Na počátku daňového řízení zástupce daňového subjektu se správcem daně spolupracoval a z jeho strany byly předloženy daňové doklady a daňové evidence. Jejich kontrolou správce daně zjistil řadu nesrovnalostí. Jako příklad je možno uvést, že daňový subjekt u některých uskutečněných zdanitelných plnění snižoval základ daně o přijatou zálohu, ale daň z přijatých záloh nebyla odváděna. Správci daně vznikly rovněž pochybnosti o tom, že byla u některých uskutečněných zdanitelných plnění oprávněně uplatněna snížená sazba daně. Nejzávažnějším zjištěním však bylo, že si daňový subjekt uplatnil neobvykle vysoký nárok na odpočet daně na základě daňových dokladů vystavených jen jedním plátcem DPH. Tento poznatek vedl ke vzniku pochybností o pravdivosti údajů uvedených daňovým subjektem v daňových přiznáních a proto správce daně provedl dožádání na správce daně jemuž byl místně příslušný vystavovatel daňových dokladů s cílem ověřit pravdivost těchto uskutečněných zdanitelných plnění. Z dožádání vyplynulo, že daňový subjekt, který prověřované doklady měl vystavit, je ve skutečnosti nevystavil a v průběhu roku 2007 neuskutečnil žádné zdanitelné plnění.
Na základě těchto nesrovnalostí byl daňový subjekt několika výzvami postupně vyzýván k odstranění pochybností správce daně jež byly zjišťovány v průběhu daňového řízení. Daňový subjekt převzal a reagoval na první výzvu k odstranění pochybností správce daně s tím, že požádal o prodloužení lhůty k předložení důkazních prostředků. Tato lhůta marně uplynula a žádná další písemnost zaslaná správcem daně nebyla od tohoto okamžiku daňovým subjektem převzata. Celé řízení pak proběhlo bez součinnosti daňového subjektu.
Výsledkem daňového řízení bylo celkové doměření daně ve výši 10,5 mil Kč za jednotlivá zdaňovací období roku 2007 na dani z přidané hodnoty. Kontrola byla ukončena v květnu tohoto roku.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]