8.09.2010

Daň z příjmů právnických osob – převod finančních prostředků prostřednictvím platebních karet


Finanční úřad provedl kontrolu daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2005, 2006 a 2007 u společnosti s ručením omezeným, jejímž předmětem podnikatelské činnosti je hostinská činnost. Daňový subjekt provozoval noční kluby. Při ověřování daňovým subjektem vykázaného základu daně a daně správce daně zjistil, že ve prospěch bankovního účtu daňového subjektu byly převedeny finanční prostředky na základě transakcí platebními kartami na platebních terminálech v jednotlivých provozovnách. O těchto finančních prostředcích daňový subjekt tvrdil, že byly v provozovně po provedené transakci na terminálu vyplaceny hostům obsluhou v hotovosti (jako z bankomatu), aby mohli hosté těmito prostředky zaplatit svoji útratu v hotovosti, a protože se nejednalo o tržby, nebylo o těchto prostředcích účtováno do výnosů. Prostřednictvím platebních terminálů byly připsány na účet daňového subjektu částky ve výši 6,996.000,- Kč v roce 2005, 9,157.000,- Kč v roce 2006 a 12,228.000,- Kč v roce 2007, zatímco daňový subjekt vykázal zdanitelné příjmy v roce 2005 ve výši 1,288.000,- Kč, v roce 2006 ve výši 2,182.000,-Kč a v roce 2007 ve výši 3,847.000,- Kč, vše bez DPH. Pro zjištění důvodu převodu finančních prostředků prostřednictvím platebních karet na účet daňového subjektu provedl finanční úřad výslechy cca 15 svědků – hostů, z jejichž platebních karet se transakce na terminálech v provozovnách daňového subjektu uskutečnily. Svědci uvedli, že své platební karty použili na úhrady zkonzumovaných nápojů a někteří i za jim v provozovnách poskytnuté jiné služby. Na základě všech zjištěných skutečností dospěl správce daně k závěru, že finanční prostředky, připsané na účet daňového subjektu, jsou po odpočtu DPH výnosem. Skutečnosti, že tyto finanční prostředky jsou tržbami daňového subjektu, potvrzuje i další zjištění správce daně. Správce daně zjistil, že daňový subjekt neúčtoval o veškerém nakoupeném zboží (alko a nealko nápoje). Propočtem prodejních cen a veškerého nakoupeného zboží, i toho, o němž daňový subjekt neúčtoval, správce daně zjistil, že byly daňovým subjektem kráceny výnosy nejenom o finanční prostředky přijaté na účet prostřednictvím platebních terminálů, ale i tržby v hotovosti. Vzhledem k tomu, že daňový subjekt ani na výzvu správce daně neprokázal správnost jim vykázaného základu daně a daně a současně nebylo možné základ daně a daň stanovit dokazováním, stanovil správce daně daňovou povinnost na základě pomůcek, když vycházel z množství prodaného zboží, tj. z množství zboží, o kterém daňový subjekt účtoval, tak i z množství zboží, které nakoupil pro podnikatelskou činnost, ale neúčtoval o něm. Propočtem správce daně zjistil, že součástí výnosů musí být i platby z platebních karet zákazníků, provedené prostřednictvím terminálů umístěných v provozovnách daňového subjektu. Vzhledem k tomu, že někteří ze svědků uvedli, že kromě konzumace nápojů platili i za jiné služby, zahrnul správce daně do výnosů i výnosy z těchto jiných služeb, neboť předmětem daně z příjmů právnických osob jsou podle zákona o daních z příjmů, příjmy z veškeré činnosti a jako daňový náklad správce daně uznal daňovým subjektem vynaložené náklady za nákupy prostěradel, kondomů apod.
Finanční úřad dodatečně vyměřil daň za zdaňovací období roku 2005 ve výši 2,977.000,- Kč, za zdaňovací období roku 2006 ve výši 2,486.000,- Kč a za zdaňovací období roku 2007 ve výši 2,500.000,- Kč.
Trestní oznámení bylo podáno.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]