8.09.2010

Daň z příjmů právnických osob – dodatečné vyměření daně


Finanční úřad provedl kontrolu daně z příjmu právnických osob za zdaňovací období 2005 a 2006 u společnosti s ručením omezeným. Tato společnost vykonává jako předmět své činnosti nákup, prodej a výrobu palet a boxů. Kontrolou předložených dokladů bylo zjištěno, že poplatník uskutečnil v roce 2005 nákupy palet od fyzických osob v hotovosti v celkové výši 7,223.000,- Kč a nákupy boxů v hotovosti v celkové výši 1,919.000,- Kč. V roce 2006 pak nakoupil daňový subjekt od fyzických osob v hotovosti palety v celkové výši 9,944.000,- Kč a boxy v hotovosti v celkové výši 2,845.000,-Kč. Správce daně měl pochybnosti o průkaznosti dokladů doložených v účetnictví k těmto nákupům, neboť na dokladech bylo uvedeno pouze jméno prodávajícího bez adresy, či jiné identifikace. Správce daně vydal postupně dvě výzvy k prokázání skutečností za účelem ověření identifikace prodávajících. Poplatník na vydané výzvy reagoval tak, že podal návrh k provedení výslechu pouze třech svědků v roce 2005 a jednoho svědka v roce 2006, kteří měli osvědčit prodej palet poplatníkovi. Dále poplatník v odpovědi na výzvu argumentoval řádně vedenou skladovou evidencí, kterou však správce daně, v žádném případě nezpochybňoval. Pochybnosti správce daně se netýkaly množství vykoupených palet a boxů, ale výkupní ceny palet. Správce daně provedl výslechy navrhovaných svědků a sám učinil úkony k ověření příjmení osob uvedených na dokladech, tak, že vyzval k součinnosti celkem 22 obcí za účelem určení bydliště celkem 50-ti osob, uvedených na dokladech. Celkem provedl 16 výslechů osob. Z tohoto počtu svědků potvrdili svědci prodej pouze 20 ks dřevěných palet. Dále správce daně při kontrole hodnotil výši nákladů na reklamu. Jednalo se o náklady na reklamy umístěné při fotbalových utkáních, které byly poplatníkem uskutečněny v celkové výši 2,750.000,- Kč v roce 2005 a v celkové výši 2,400.000,- Kč v roce 2006. Jelikož měl správce daně pochybnosti o uvedených zaúčtovaných dokladech vyzval poplatníka k prokázání nákladů na reklamu. Poplatník na vydanou výzvu reagoval tak, že předložil fotodokumentaci, videozáznamy a uzavřené smlouvy. Správce daně však u společností vystavujících doklady za reklamu nemohl provést žádná zjištění z důvodu nekontaktnosti těchto společností. Správce daně si tak skutečnosti ohledně vystavených faktur za reklamu, ověřoval dožádáním v daňovém řízení u správců daně místně příslušných firmám, které pronajímaly reklamní plochy na fotbalových stadionech při fotbalových utkáních. Správce daně tak zjistil, že fakturace údajných nákladů za reklamu probíhala prostřednictvím celého řetězce českých společností, přičemž během této série transakcí došlo k extrémnímu navýšení cen za poskytnuté reklamní služby, tj. z 10.000,- Kč za jeden zápas na začátku řetězce na 250.000,- Kč za jeden zápas na konci tohoto řetězce. Vzhledem k tomu, že poplatník neprokázal skutečnosti uložené mu celkem ve třech výzvách k prokázání skutečností, správce daně ukončil kontrolu s tím, že za zdaňovací období roku 2005 a 2006 nebylo možné stanovit daňovou povinnost dokazováním a základ daně a daň budou stanoveny za použití pomůcek. Jako pomůcka pro stanovení základu daně a daně byly zvoleny údaje poplatníka uvedené v daňových přiznáních, které správce daně upravil v souladu se zjištěními při daňové kontrole.
Finanční úřad dodatečně vyměřil daň za zdaňovací období roku 2005 ve výši 1,242.000,- Kč a za zdaňovací období roku 2006 ve výši 1,775.000,- Kč.
Trestní oznámení bylo podáno.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]