8.09.2010

Daň z příjmů právnických osob a daň z přidané hodnoty – krácení daňové povinnosti


Oddělení specializované kontroly finančního úřadu provedlo daňovou kontrolu daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty za rok 2006 u společnosti podnikající v oblasti kovovýroby. Provedenou kontrolou bylo zjištěno rozsáhlé krácení daňové povinnosti se znaky podvodného jednání.
V účetní evidenci kontrolované společnosti byla v souvislosti s prezentovaným rozšiřováním výrobních kapacit zařazena série nápadně podobných faktur tří odlišných dodavatelů za neurčité dodávky stavebních a svářečských prací. Podle výsledků šetření místně příslušných správců daně se ve všech případech jednalo o nekontaktní společnosti, které nevykazovaly žádnou činnost ani zaměstnance a jejichž statutární zástupci měli evidována formální bydliště na obecních úřadech. Na základě výzvy správce daně předložil kontrolovaný daňový subjekt další doklady, kterými prokazoval, že předmětná plnění byla v jeho prospěch skutečně poskytnuta. Jednalo se zejména o objednávky, dodací listy, předávací protokoly a pokladní doklady o provedení úhrad faktur v hotovosti. Rovněž navrhl provedení výslechů svědků z řad jeho zaměstnanců.
Správce daně vyslechl svědky, přezkoumal a zhodnotil všechny důkazní prostředky, přičemž zjistil následující závažné skutečnosti. Údajní dodavatelé nebyli na rozdíl od ostatních dodavatelů evidováni v žádné dokumentaci stavebních prací související s předmětnou investicí. Tito dodavatelé nevykazovali v kontrolovaném období žádnou činnost, neměli zaměstnance a v registrovaném sídle společnosti se nevyskytovali. Předmět plnění byl na fakturách formulován zcela neurčitě. Předložené dodací listy pocházely všechny ze shodné tiskárny. Podle tiráže byly vyrobeny dva roky po údajném uskutečnění deklarované dodávky. Předložené faktury stejně jako pokladní doklady o hotovostních platbách byly opatřeny pouze nečitelnými podpisy neznámých osob, takže nebylo možné zjistit, kdo peníze předával, kdo peníze přebíral a ani kým byly faktury vystaveny. Data uskutečnění plnění uváděná na dodacích listech a na fakturách vztahujících se k témuž plnění byla odlišná. Správce daně posoudil přeložené doklady jako zřejmé falzifikáty. Vyslechnutí svědkové vypovídali zcela povšechně o tom, že se dodání uskutečnilo.
Na základě zhodnocení veškerých důkazních prostředků učinil správce daně závěr, že kontrolovaný daňový subjekt neprokázal přijetí deklarovaných plnění od dodavatelů uvedených na dokladech. Daňový subjekt tak v rozporu s ustanoveními daňových zákonů uplatnil navazující náklady a nárok na odpočet DPH.
Správce daně dodatečně vyměřil daň z příjmů právnických osob ve výši 1,100.000,- Kč a DPH ve výši 700.000,- Kč.
Současný stav: Dodatečné platební výměry jsou v právní moci.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]