8.09.2010

Daň z přidané hodnoty – doměření daně


Správce daně provedl daňovou kontrolu daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) za zdaňovací období 1. čtvrtletí 2007 – prosinec 2008 u daňového subjektu – právnické osoby podnikající v oblasti stavebnictví. Daňový subjekt mimo jiné uplatnil v kontrolovaných zdaňovacích obdobích nároky na odpočet DPH v celkové výši 1,794.000,- Kč.
V průběhu daňové kontroly však ani na výzvu správce daně k těmto uplatněným nárokům na odpočet daně nepředložil řádné daňové doklady. Uskutečnění a přijetí zdanitelných plnění, ke kterým se vztahovaly uplatněné nároky na odpočet daně, daňový subjekt neprokázal ani jiným věrohodným způsobem.
Správce daně na základě zjištěných skutečností učinil závěr, že tímto postupem daňový subjekt zkrátil svou daňovou povinnost na DPH, a proto správce daně dodatečně vyměřil daň v celkové výši 1,794.000,- Kč.
Současný stav: Dodatečné platební výměry jsou v právní moci.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]