6.04.2010

Novela zákona zprůhlední a zjednoduší veřejné zakázky

27.5.2010, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Poslanecká sněmovna přijala komplexní novelu zákona o veřejných zakázkách, kterou připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Pokud novelu podepíše prezident, budou se veřejné instituce řídit novými pravidly od poloviny září. Součástí novely je i evropská směrnice o podpoře čistých a energeticky účinných vozidel.

Hlavním cílem novely bylo již od počátku posílení transparentnosti veřejných zakázek a nastavení jednodušších a jasnějších pravidel pro nakládání s veřejnými prostředky. Jedním z klíčových bodů je i vyšší důraz na hospodárnost.

Zadavatel totiž bude muset do nastavení hodnotících kritérií promítnout skutečnou ekonomickou výhodnost projektu. Hodnocení bude tedy odrážet vztah hodnoty a ceny a zadavatel tak bude nucen již dopředu vymezit, co je pro daný předmět zakázky nejhospodárnějším řešením.

Novela klade zároveň velký důraz i na to, aby zadávací řízení bylo co nejsnáze kontrolovatelné ze strany dotčených podnikatelů a veřejnosti vůbec. Jedním z takových opatření je i povinnost číst nabídkovou cenu již při otevírání obálek s podanými nabídkami. Všichni účastníci tak budou tuto hodnotu znát od počátku a zadavatel již nebude mít možnost s výší nabídkové ceny manipulovat.

V případě, že zadavatel použije v rámci řízení losování, bude muset umožnit všem účastníkům, aby si zkontrolovali losovací zařízení. Cílem je samozřejmě zabránit jakémukoli ovlivňování průběhu. Nově se zavádí i povinná účast notáře při losování.

Novela reflektuje i požadavky na zlevnění průběhu zadávacího řízení. Významným posunem je předkládání všech dokladů v kopii. Ruší se tak současná praxe, kdy účastníci museli povinně překládat originály či ověřené kopie dokumentů a jejich pořízení tvořilo značné finanční břemeno pro dodavatele. Na druhou stranu bude mít zadavatel možnost vyžádat si originály či ověřené kopie od vítěze veřejné zakázky. Pokud se prokáže, že dodavatel v řízení předložil doklady neodpovídající skutečnosti, bude mu zakázána účast ve všech veřejných zakázkách na dobu tří let.

Ministerstvo vychází vstříc i požadavkům na ekologické aspekty zakázek. "Při pořizování dopravních prostředků bude mít zadavatel nově povinnost zohlednit energetické a ekologické provozní dopady. Při výběru automobilu bude tedy kladen důraz na spotřebu pohonných hmot a emise," uvedl ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška

Další významná změny bude postihovat největší veřejné zakázky v hodnotě nad půl miliardy korun. K těmto zakázkám se bude vyjadřovat Ministerstvo financí zejména z pohledu vlivu na vnitřní zadlužení České republiky.


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]