5.17.2010

Překlasifikace příjmů osvobozených od daně (členských příspěvků) na příjmy zdanitelné u občanského sdružení poskytujícího bezdrátové připojení k int.

Správce daně provedl za zdaňovací období roků 2006, 2007 a 2008 daňovou kontrolu na dani z příjmů právnických osob u občanského sdružení, které se v kontrolovaných letech zabývalo poskytováním bezdrátového připojení k internetu.
Kontrolované občanské sdružení ve svých daňových přiznáních k dani z příjmů právnických osob veškeré své příjmy vykazovalo jako příjmy od daně osvobozené ve smyslu ustanovení § 19 odst.1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o daních z příjmů“), neboť je považovalo za platby členských příspěvků od svých členů.
Občanské sdružení sice nebylo založeno nebo zřízeno za účelem podnikání, přesto správce daně v průběhu kontroly zjistil, že kromě poskytování připojení k internetu a technické podpory – instalace přípojky a poskytnutí služeb – telefon a přístup na internet, neposkytovalo svým členům žádnou jinou, stanovami vymezenou činnost.
Dále bylo správcem daně na základě předložených dokladů ke kontrole, vystavených výzev k součinnosti třetích osob na vybrané členy sdružení a dožádáním na finanční úřady místně příslušné vybraným členům tohoto občanského sdružení zjištěno, že ani samotní členové tohoto sdružení nepovažují jimi placené částky občanskému sdružení za členský příspěvek, ale za platby za přijaté služby – resp. platby za připojení k internetu.
Dále bylo zjištěno, že členskou základnu občanského sdružení lze rozdělit do čtyř skupin.
První skupinu tvoří tzv. běžní uživatelé, většinou nepodnikající soukromé osoby, kteří se sdružením uzavřeli smluvní vztah na základě přihlášky člena a poplatky za připojení k internetu (dle sdružení členské příspěvky) nebyly těmto členům fakturovány, ale tito členové je platili měsíčně na bankovní účet sdružení. Měsíční platby byly odvislé od garantované rychlosti připojení. Z předložených výpisů z účtu však bylo zřejmé, že tito členové nepovažovali platby za internet za členské příspěvky, neboť do zprávy pro příjemce při platebním styku byly uváděny např. tato slovní spojení: tarif home do konce roku, internet, platba za internet, poplatek za internet apod.
Druhou skupinu tvoří členové, kteří se sdružením uzavřeli smluvní vztah na základě přihlášky člena a poplatky za připojení k internetu (dle sdružení členské příspěvky) byly těmto členům vyúčtovány na základě faktur vystavených občanským sdružením, kde předmětem fakturace bylo: připojení k síti (internet) za měsíc, nikoliv fakturace členských příspěvků. Tito členové uplatňovali platby za připojení k internetu jako položku zcela daňově účinnou (účtovanou na účet 518 – služby), případně za částečný výdaj ovlivňující základ daně, a to v případech, kdy tento člen sdružení používal internet i pro soukromé účely, jak vyplynulo z odpovědí na dožádání a výzvy k součinnosti.
Třetí skupinu tvoří členové, kteří se sdružením uzavřeli smluvní vztah na základě smlouvy sepsané ve smyslu § 269 odst.2 obchodního zákoníku, kde předmětem smlouvy nebyla úhrada členských příspěvků, ale poskytování síťového připojení spolu s poskytnutím servisních podmínek a poplatky za připojení k internetu (dle sdružení členské příspěvky) byly těmto členům vyúčtovávány na základě faktur vystavených občanským sdružením, kde předmětem fakturace bylo: připojení k síti (internet) za měsíc, nikoliv fakturace členských příspěvků. Tito členové uplatňovali platby za připojení k internetu jako položku zcela daňově účinnou (účtovanou na účet 518 – služby), jak vyplynulo z odpovědí na dožádání a výzvy k součinnosti.
Čtvrtou skupinu tvoří členové, kteří sdružení poskytují prostory pro umístění přípojných bodů. S těmito členy byly uzavřeny smlouvy o nájmu nebytových prostor, kde se na jedné straně zavázalo občanské sdružení (nájemce) hradit pronajímateli za užívání prostor roční nájemné, na druhé straně se nájemce touto smlouvou zavázal po dobu platnosti a účinnosti této nájemní smlouvy poskytnout pronajímateli připojení k internetu (konektivitu) s garantovanou rychlostí za sjednanou cenu. Opět zde nebyla žádná zmínka o tom, že by se jednalo o úhrady členských příspěvků.
Správce daně proto přijaté platby od jednotlivých členů občanského sdružení nevyhodnotil jako platby členských příspěvků, které jsou od daně z příjmů osvobozené ve smyslu § 19 odst.1 písm. a) zákona o daních z příjmů, ale vyhodnotil je jako platby za poskytnutí služeb v běžných obchodních vztazích, neboť v případě pouhého poskytování připojení k internetu, a to za ceny rozdílné v závislosti na rychlosti připojení, se nejedná o příspěvek za členství v občanském sdružení, ale o poskytnutí služby – poskytnutí připojení k internetu, která je zařazena ve standardní klasifikaci produkce v telekomunikačních službách pod číslem 64.20.18 Služby související s poskytováním přístupu na internet, resp. se jedná o běžnou komerční činnost občanského sdružení, z níž příjmy jsou předmětem daně z příjmů právnických osob dle ustanovení § 18 odst.1 zákona o daních z příjmů.
Správce daně tak konstatoval porušení ustanovení § 18 odst.1 a § 19 odst.1 písm. a) zákona o daních z příjmů.
Výsledkem provedené kontroly byla dodatečně doměřená daň z příjmů ve výši 234.000,- Kč za všechna tři kontrolovaná zdaňovací období.
Závěry správce daně učiněné v průběhu kontroly daně z příjmů právnických osob měly rovněž dopad na daň z přidané hodnoty, neboť překlasifikací úplat za údajné členské příspěvky, které jsou ve smyslu ustanovení § 61 písm.a) zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) osvobozeny od daně bez nároku na odpočet a nezapočítávají se do obratu rozhodného pro registraci k dani z přidané hodnoty, na úplaty za poskytnutí služeb, které jsou předmětem daně z přidané hodnoty dle ustanovení par.2 odst.1 písm.b) zákona o DPH a započítávají se do obratu rozhodného pro registraci k dani z přidané hodnoty, vznikla občanskému sdružení povinnost se registrovat k této dani.
S ohledem na skutečnost, že došlo ze strany občanského sdružení k pozdní registraci k DPH, než jak stanoví zákon, stanovil správce daně v souladu s ustanovením § 98 odst. 1 zákona o DPH občanskému sdružení náhradu za neuplatnění daně při nesplnění zákonné registrační povinnosti za zdanitelná plnění, která byla uskutečněna bez daně, a to ve výši zhruba 730.000,- Kč.
Kontrolované občanské sdružení uznalo svá pochybení a požádalo správce daně o zaplacení nedoplatku ve splátkách.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]