5.24.2010

OSVČ - výpočet zálohy na pojistné na důchodové pojištění

31.3.2010, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Při výpočtu záloh na důchodové pojištění hraje důležitou roli skutečnost, jestli OSVČ vykonávala hlavní nebo vedlejší výdělečnou činnost.

OSVČ vykonávala po celý rok 2009 hlavní SVČ. Daňový základ byl 190 000 Kč. Nejdřív se vypočítá měsíční vyměřovací základ: (190 000 Kč x 50 %) : 12 kalendářních měsíců = 7 916,66 Kč, který se zaokrouhlí směrem nahoru. Z něj se vypočítá výše zálohy na pojistné:
7 917 Kč x 29,2 % = 2 311,76 Kč (zaokrouhleno na celé Kč nahoru, tj. 2 312 Kč). Po podání Přehledu za rok 2009 bude OSVČ, vykonávající hlavní SVČ, platit měsíční zálohu na pojistné na důchodové pojištění ve výši 2 312 Kč.

OSVČ vykonávala po celý rok 2009 vedlejší SVČ. Daňový základ byl 56 700 Kč. Nejdřív se vypočítá měsíční vyměřovací základ: (56 700 Kč x 50 %) : 12 kalendářních měsíců = 2 362,5 Kč, který je nižší než zákonné minimum, a proto se stanoví ve výši 2 371 Kč. Výpočet výše zálohy na pojistné: 2 371 Kč x 29,2 % = 692,33 Kč, po zaokrouhlení na celé Kč nahoru, činí záloha 693 Kč. Od měsíce podání Přehledu za rok 2009 bude OSVČ, vykonávající vedlejší SVČ, platit měsíční zálohu na pojistné na důchodové pojištění ve výši 693 Kč.

Pro úplnost aktuální informace: Nejpozději do pátku 30. dubna 2010 musí každá OSVČ, která alespoň část roku 2009 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost a jejíž daňové přiznání nezpracovává daňový poradce, podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2009.

Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce a OSVČ tuto skutečnost doloží u místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, Pražské správy sociálního zabezpečení či Městské správy sociálního zabezpečení Brno (OSSZ/PSSZ/MSSZ), nejpozději do 30. dubna 2010, posunuje se termín podání přehledu na 30. červenec 2010.


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]