5.17.2010

Dotace – daň dědická, darovací a daň z převodu nemovitostí


Kontrolou znaleckých posudků na dani z převodu nemovitostí jsou trvale zjišťovány nedostatky.
Finančnímu úřadu bylo podáno přiznání k dani z převodu nemovitostí ve věci kupní smlouvy. Součástí daňového přiznání byl znalecký posudek o ceně zjištěné převáděné nemovitosti, která činila 3,876.770,- Kč. Cena sjednaná byla nižší, proto cena zjištěná sloužila jako základ daně. Daňovou povinnost si daňový subjekt vypočetl ve výši 116.304,- Kč.
Při kontrole předloženého znaleckého posudku však správce daně zjistil, že předložený znalecký posudek byl zpracovaný ke dni 17. 10. 2001. Právní účinky kupní smlouvy však nastaly až dnem 25. 2. 2009. Znalecký posudek tak byl vypracován podle neúčinného podzákonného právního předpisu. Proto správce daně zahájil vytýkací řízení a vyzval daňový subjekt k předložení správného znaleckého posudku. Daňový subjekt na základě této výzvy předložil opravený znalecký posudek, podle něhož cena zjištěná činila 7,643.080,- Kč. Vzhledem k uvedeným zjištěním byla daňová povinnost vyměřena ve výši 229.293,- Kč. Daň z převodu nemovitostí se tak zvýšila o částku 112.989,- Kč.
Současný stav: Doměřenou daňovou povinnost daňový subjekt již uhradil.
V dalším případě byly předmětem kupní smlouvy pozemkové parcely. Kupní cena byla účastníky kupní smlouvy sjednána ve výši 3,028.000,- Kč. Daňový subjekt při výpočtu daně z převodu nemovitostí vycházel z ceny sjednané v kupní smlouvě. Vypočtenou daň ve výši 90.840,- Kč zaplatil v zákonné lhůtě.
V průběhu daňového řízení bylo zjištěno, že na některých pozemcích jsou trvalé porosty. Proto byl daňový subjekt byl vyzván k doplnění daňové přiznání o znalecký posudek. V předloženém znaleckém posudku byly oceněny pouze pozemkové parcely s trvalými porosty. Ocenění ostatních převáděných pozemkových parcel provedl správce daně. Cena zjištěná převáděných nemovitostí činí 6.140.420,- Kč. Daňový subjekt byl seznámen s postupem ocenění a výslednou cenou zjištěnou převáděných nemovitostí a se závěrem zprávy souhlasil. Daňová povinnost se z částky 90.840,- Kč zvýšila na částku 184.215,- Kč.
Současný stav: Doměrek daně z převodu nemovitostí ve výši 93.375,- Kč byl zaplacen po obdržení platebního výměru.
Dále byla předmětem zdanění Smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva k nemovitostem, která měla sloužit k zajištění úvěru ve výši 16,733.700,- Kč a zajistit budoucí pohledávku až do částky 25,100.550,- Kč. Cena zjištěná ze znaleckého posudku, která je v tomto případě i základem daně z převodu nemovitostí byla stanovena pouze na částku 10,616.980,- Kč.
Správce daně nalezl ve své databázi původní znalecký posudek použitý při nabytí nemovitostí a zjistil, že hodnota stejných nemovitostí v roce 2008 byla stanovena na částku 13,829.570,- Kč. Původní a nový posudek byl každý vyhotoven jiným znalcem a údaje uvedené v posudcích se lišily. Správce daně využil místních znalostí a prověřil údaje uváděné ve znaleckém posudku s údaji z územního plánu. Znalecký posudek byl opraven a nově stanovena cena zjištěná ve výši 13,095.920,- Kč.
Daň z převodu nemovitostí byla vyměřena v částce 392.880,- Kč tj. o 74.370,- Kč více než bylo uvedeno v daňovém přiznání.
Současný stav: Daň byla uhrazena. Odvod ani penále nebyly Ministerstvem financí prominuty.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]