5.17.2010

Daň z příjmů právnických osob – neprokázané náklady


Správce daně provedl daňovou kontrolu za zdaňovací období roku 2006 a 2007 u daňového subjektu. Předmět podnikání daňového subjektu je stavební činnost.
Podnětem k provedení shora uvedené daňové kontroly byly informace získané při kontrole dotace poskytnuté ze státního rozpočtu jinému daňovému subjektu.
Daňový subjekt při daňové kontrole předložil knihu analytické evidence účtové třídy nákladů a výnosů a obratovou předvahu. Doklady prokazující skutečnosti zaúčtované v účetnictví a uplatněné v daňovém přiznání za zdaňovací období roku 2006 a 2007 (např. vydané a přijaté faktury, příjmové a výdajové pokladní doklady) nebyly předloženy ani po výzvě správce daně. Daňovou kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaný daňový subjekt zahrnul do nákladů na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů částky za pomocné a stavební práce od nekontaktních dodavatelů v celkové výši 13,141.689,- Kč za rok 2006 a 22,325.813,- Kč za rok 2007. Daňový subjekt na výzvu správce daně k prokázání daňové účinnosti uplatněných nákladů nenavrhl žádné další důkazní prostředky. Proto správce daně doměřil daň z příjmů právnických osob za rok 2006 ve výši 3,153.840,- Kč a za rok 2007 ve výši 5,358.240,- Kč.
Správce daně ve zprávě o daňové kontrole konstatoval, že daňový subjekt neunesl důkazní břemeno ve smyslu zákona o správě daní a poplatků. Náklady proto vyhodnotil jako neprokázané.
Dle navazujících řízení bylo zjištěno, že kontrolovaná společnost byla zapojena do řetězce společností, které prováděly práce pro konečného odběratele, a to na stavební akci čerpající dotace ze státního rozpočtu. Na bývalého jednatele kontrolovaného daňového subjektu bylo podáno oznámení na Policii ČR o podezření ze spáchání trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné dávky.
Současný stav: Dodatečné platební výměry jsou v právní moci.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]