5.17.2010

Daň z příjmů fyzických osob – neplnění daňových povinností


V průběhu loňského roku se u FÚ při vyhledávací a kontrolní činnosti několikrát setkali se stejným způsobem krácení daňové povinnosti.
Prvním impulsem pro zahájení řízení byla informace a listinné důkazy z jiného finančního úřadu, získané při daňové kontrole, o vyplacených částkách za stavební práce nám místně příslušnému daňovému subjektu, přesahujících v úhrnu 2 miliony Kč. Fyzická osoba, která měla částku v roce 2006 obdržet, daňové přiznání za příslušné zdaňovací období nepodala. Oficiální místo pobytu měla v budově městského úřadu, místo skutečného pobytu nám nebylo známo. Proto ani nemělo smysl žádat Policii ČR o předvedení. Pracovníci kontrolního oddělení museli sami vypátrat, kde se osoba zdržuje, kde pracuje apod.
Bylo nutné zahájit kontrolu DPFO, protože ze zkušeností víme, že příjem přesahující 2 miliony Kč nemohla získat za několik měsíců jediná fyzická osoba, provádějící pomocné stavební práce. Z centrální evidence obyvatel jsme se dověděli údaje o příbuzných poplatníka a pokoušeli se u nich získat informace o jeho pobytu či místu podnikání. Dali nám několik tipů, kde by se mohla hledaná osoba zdržovat či pracovat. Bylo nutné v časných ranních hodinách procházet ubytovny, objíždět místní stavební firmy, až se podařilo pracovníkům kontrolního oddělení dotyčnou osobu zastihnout.
Okamžitě na místě zahájili kontrolu DPFO a vyzvali poplatníka, aby jim sdělil, od jakých dalších subjektů měl v uplynulých letech příjmy. Podal nám jen kusé informace s tím, že si již víc nepamatuje. Některé z nich se potvrdily, jiné nikoliv. Dobře si pamatoval jen údaje o těch osobách, kterým zaplatil za práci. Na vyplacené částky ale neměl doklady a jistě je ani nikdy mít nebude. Jedná se totiž o osoby, které často pobírají podporu v nezaměstnanosti či sociální dávky, o které by přiznáním příjmů přišly, dále o osoby pro úřady nekontaktní či o osoby registrované k DPH, vlastnící živnostenské listy, ale nepodávající daňová přiznání, o osoby, kterým byly živnostenské listy zrušeny pro neplnění závazků vůči státu apod.
Časově náročnou vyhledávací činností si správce daně opatřil údaje o příjmech pěti fyzických osob v celkové výši téměř 8 milionů Kč. Několika jejich dodavatelům, kteří se k příjmům doznali, finanční úřad daň z příjmů po kontrole vyměřil či doměřil (pokud bylo DP podáno). Mnohá tvrzení o vyplacených částkách se však doložit ani prokázat nepodařilo. Důkazní řízení se zastavilo na úrovni tvrzení proti tvrzení, neexistuje žádný písemný doklad, rozsah prováděných prací byl sjednáván ústně, částky vypláceny v hotovosti. Pouze v jednom případě přicházely peníze na účet. Účet byl zřízen na jméno osoby, která se nezdržuje na území naší republiky, ale právo disponovat s účtem měl i náš poplatník, který si příjem pravidelně vyzvedával.
U pěti daňových subjektů bylo vyměřeno či doměřeno na DPFO za roky 2006 až 2008 1,076.000,- Kč a na DPH za IV. čtvrtletí 2008 a I. a II. čtvrtletí 2009 486.000,- Kč.
V současné době zajišťujeme a prověřujeme řadu nových důkazních prostředků a již nyní můžeme říci, že budou u dalších fyzických osob doměřeny či vyměřeny částky na DPFO a DPH v řádech statisíců korun.
Z výše uvedených zjištění správce daně vyplývají dva způsoby chování poplatníků:

Na čtyři fyzické osoby bude podáno oznámení o podezření z trestného činu zkrácení daně.


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]