5.17.2010

Daň z příjmů fyzických osob – doměření daně


Daňový subjekt (fyzická osoba) v kontrolovaném období roku 2005, 2006 a 2007 prováděl zahraniční obchodní činnost (mimo jiné aktivity) jménem společnosti „X“ registrované v USA. Tato činnost spočívala v nákupu a prodeji kancelářského zboží prostřednictvím svobodných celních skladů na území ČR. V rámci této činnosti daňový subjekt disponoval na základě plné moci s finančními prostředky na bankovních účtech zřízených u banky v ČR na majitele, tj. společnost „X“. K předmětné obchodní činnosti se společností „X“ kontrolovaný daňový subjekt sdělil, že se jedná o obchodní vztah, kdy společnost „X“ (jako výhradní zástupce) dodává kancelářské potřeby do Ruska, kde je jejím odběratelem dlouholetý partner našeho daňového subjektu společnost „Y“, pro kterého kontrolovaný daňový subjekt zajišťuje dopravní a logistické služby. Pokud daňový subjekt obdrží od společnosti „X“ nebo ruského odběratele zprávu, že u několika evropských výrobců je zboží připraveno k odběru, zajistí dopravu z jednotlivých zemí do svobodné celní zóny v ČR, zboží zkompletuje do jednoho kamionu, zajistí proclení a odeslání do Ruska či na Ukrajinu. Zisk daňového subjektu spočívá v navýšení ceny za dopravu konečnému odběrateli. Odběratel v Rusku zaplatí za zboží společnosti „X“ a našemu daňovému subjektu za služby. Společnost „X“ zaplatí dodavatelům – evropským výrobcům. Tyto platby na základě dispozičního práva prováděl náš daňový subjekt přes účty společnosti „X“ u naší banky. Kontrolovaný daňový subjekt dále uvedl, že jeho odměnu za tuto činnost představují také bezúročné půjčky od společnosti „X“. Daňový subjekt vybíral peníze z účtu společnosti „X“ v hotovosti a dosud žádnou částku nevracel. Když banka bez uvedení důvodu vypověděla smlouvu o vedení účtů společnosti „X“, daňový subjekt provedl výběr zůstatku peněz a uvádí, že tyto prostředky v plné výši předal společnosti „X“.
V průběhu dokazování v rámci daňové kontroly dokládanými listinami daňový subjekt neprokázal nezvratně svá tvrzení o existenci dohody o půjčkách a předání zůstatku hotovosti ze zrušeného účtu společnosti „X“, odmítl uvést jména osob dle něho angažovaných při poskytnutí půjček či přebírání peněz a nemá ani konkrétní informace o svém obchodním partnerovi – společnosti „X“.
Vzhledem ke skutečnosti, že formální, průkazně nedoložená a rozporná tvrzení daňového subjektu v daňovém řízení neobstála a daňový subjekt nesplnil povinnost předkládat doklady a jiné důkazní prostředky rozhodné pro správné stanovení daňové povinnosti, správce daně učinil závěr, v němž konstatoval, že se v předmětné věci jednalo o příjmy, o které měl být základ daně ve zdaňovacích obdobích roků 2005, 2006 a 2007 zvýšen o 13,688.650,- Kč. Pravomocně doměřená daň z příjmů za tato tři období činí v součtu 4,340.788,- Kč.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]