5.17.2010

Daň z příjmů fyzických osob– dodatečné vyměření daně


Správce daně provedl daňovou kontrolu za zdaňovací období roku 2007 u daňového subjektu, který se správcem daně dlouhodobě nespolupracoval. Předmětem podnikání daňového subjektu je truhlářství a podlahářství. Po zahájení daňové kontroly uvedl daňový subjekt do protokolu, že nevedl daňovou evidenci a tu, kterou předkládá ke kontrole, zpracoval dodatečně. O úplnosti této evidence měl správce daně pochybnosti a to např. i vzhledem ke skutečnostem, že nebyla provedena inventura, úhrady provedené odběrateli na účet byly v evidenci podchyceny jako úhrady v hotovosti.
Daňový subjekt podnikal po celém území ČR a jednalo se většinou o akce většího rozsahu – nábytek do kaváren a videokaváren. Obrat, který daňový subjekt v kontrolovaném období dosáhl, převyšoval 10 mil. Kč.
Správce daně vyzval držitele listin, největší odběratele daňového subjektu, které zjistil z předložené dodatečně zpracované daňové evidence. Bylo zjištěno, že úhrady ve prospěch daňového subjektu byly realizovány i na jiný, než daňovým subjektem prezentovaný bankovní účet a tím i skutečnost, že v předložené evidenci nebyly evidovány všechny skutečně přijaté úhrady. Jednalo se o příjmy ve výši 5,365.000,- Kč. Rovněž výdaje dle dodatečně zpracované daňové evidence neodpovídaly skutečnosti, neboť zahrnovaly i částky jednoznačně svědčící o jejich vynaložení na osobní spotřebu. Na výzvu k prokázání vynaložených výdajů dle ust. § 24 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle § 31 odst. 9 zákona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, Daňový subjekt nereagoval a pochybnosti správce daně neodstranil. Změna daňového základu po kontrole byla vyčíslena na částku 1,864.000,- Kč a daň z příjmů fyzických osob činila 545.000,- Kč. Daňový subjekt se neodvolal.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]