5.17.2010

Daň z přidané hodnoty – vytýkací řízení

Finanční úřad provedl vytýkací řízení k přiznání daně z přidané hodnoty za zdaňovací období září a listopad 2009 u společnosti s ručením omezeným. Předmětem podnikatelské činnosti daňového subjektu je výstavba bioplynových stanic.
Daňový subjekt uplatňoval za zdaňovací období září 2009 nárok na nadměrný odpočet daně ve výši 1,707.962,- Kč. Daňovému subjektu byla zaslána výzva k prokázání, jaká zdanitelná plnění přijal a jak je použil při své ekonomické činnosti. Daňový subjekt podal dodatečné daňové přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období září 2009 se snížením nároku na odpočet daně ve výši 5,547.318,- Kč základu daně a DPH ve výši 1,053.991,- Kč. Správce daně u podaného dodatečného daňového přiznání zastavil řízení pro nepřípustnost a to z důvodu, že u daňového subjektu probíhají úkony k ověření řádného daňového přiznání za uvedené zdaňovací období.
V průběhu daňového řízení byly předloženy doklady potřebné k ověření nadměrného odpočtu ze kterých bylo zjištěno, že daňový subjekt uplatňuje nárok na odpočet daně m.j. z faktur na dodávka 4 ks míchacího vozu SOLOMIX, vše od dodavatele akciové společnosti se sídlem v Lišově. Doklady prokazující přijetí výše uvedeného zboží, zejména předávací protokoly a doklady o přepravě, však předloženy nebyly. Dle vyjádření zplnomocněné zástupkyně plátce ze dne 7. 1. 2010, u uvedených dodávek zboží se jednalo o přímou přepravu a dodávku z Holandska na Slovensko, předmětné zboží nikdy nebylo v tuzemsku. Podle údajů z předložených dokladů však toto zboží měla v tuzemsku plátci dodat společnost se sídlem v Lišově. Výše uvedené dodávky zboží daňový subjekt vyúčtoval slovenské společnosti. Uvedené dodávky byly v daňovém přiznání vykázány na ř. 20 – dodání zboží do jiného členského státu. Z daňového řízení zcela jednoznačně vyplývá, že daňový subjekt nemohl přijmout plnění od společnosti se sídlem v Lišově spočívající v dodávkách míchacích vozů, neboť toto zboží se nikdy v tuzemsku nenacházelo. Z tohoto důvodu byl nárok na odpočet uplatněný na základě shora popsaných dokladů neoprávněný, neboť dodání předmětného zboží nebylo předmětem daně v tuzemsku. A zároveň k souvisejícímu dodání zboží do jiného členského státu vykázanému na ř. 20 daňového přiznání a vyúčtovanému společnosti se sídlem na Slovensku nemohlo dojít, neboť daňový subjekt uvedené zboží nepořídil a nemohl jej tedy ani dodat. Na základě provedeného daňového řízení byl uplatněný nadměrný odpočet ve výši 1.707.962,- Kč snížen o částku 1,053.991,- Kč na hodnotu 653.971,- Kč.
Za zdaňovací období listopad 2009 uplatňoval daňový subjekt nárok na nadměrný odpočet daně ve výši 1,301.124,- Kč. Z předložených dokladů bylo zjištěno, že daňový subjekt uplatňuje m.j. nárok na odpočet daně z faktury od dodavatele výrobně a obchodní družstvo, základ daně 976.560,- Kč, DPH se sazbou 19% ve výši 185.546,40 Kč, fa celkem 1,162.106,- Kč. Fakturována je spotřeba elektrické energie způsobená havárií kejdového potrubí ve sklepě BPS. Přílohou této faktury je propočet „náhrady ušlého zisku při havárii servisního sklepu BPS“. Vzhledem k tomu, že z předložené faktury nevyplývalo, o jaké přijaté plnění se jednalo a zda předmětné plnění je předmětem daně, zaslal správce daně daňovému subjektu výzvu k prokázání, jaké zdanitelné plnění přijali a jak jej použili při své ekonomické činnosti. Na výzvu reagoval daňový subjekt svým podáním ze dne 14. 1. 2010. Ve své odpovědi daňový subjekt sdělil, že při prověření faktury bylo zjištěno, že šlo o fakturaci vzniklé škody, která byla vyčíslena na úrovni ušlého zisku, nejedná se tedy o zdanitelné plnění a k přijetí zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nedošlo. Finanční úřad na základě provedeného vytýkacího řízení uplatněný nadměrný odpočet ve výši 1,301.124,- Kč snížil o částku 185.546,- Kč na hodnotu 1,115.578,- Kč.
Celkem byl nárok na nadměrný odpočet snížen o částku 1,239.537,- Kč.
Oznámení o podezření z trestného činu zkrácení daně nebude podáno.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]