5.17.2010

Daň z přidané hodnoty a daň z příjmů právnických osob – dodatečné vyměření daní

Správce daně provedl daňovou kontrolu daně z přidané hodnoty u společnosti s ručením omezeným za zdaňovací období březen 2006 až březen 2009. Tuto společnost založilo občanské sdružení - sportovní klub. Občanské sdružení dříve provozovalo čerpací stanici, po založení společnosti jí tuto čerpací stanici pronajalo a dále jí prodalo letadlo, které si od ní zpětně pronajímalo na jednotlivé lety. Podmínky využívání letadla byly stanoveny v dlouhodobé smlouvě; byla zde mimo jiné stanovena pevná cena za odlétanou minutu. Správce daně zjistil, že cena za odlétanou minutu nebyla fakturována podle uzavřené smlouvy, ale pouze v takové výši, aby společnost nevykazovala kladný výsledek hospodaření. Dále správce daně zjistil, že společnosti vychází desetinásobně vyšší ztratné při prodeji pohonných hmot než odpovídá normě. Podrobným šetřením bylo zjištěno, že obsluha čerpací stanice prodávala část pohonných hmot mimo evidenci. Obslužný softwarový program čerpací stanice umožňoval při transportu dat ze stojanu do archivu smazat údaje o některých prodejích pohonných hmot. Plátce daně porušil ustanovení § 21 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tím, že předmětnou daň nepřiznal ke dni uskutečnění zdanitelného plnění a daň neuvedl do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém mu vznikla povinnost ji přiznat. Plátce daně dále porušil ustanovení § 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tím, že předmětnou daň nezaplatil ve lhůtě pro podání daňového přiznání, to je do 25 dnů po skončení zdaňovacího období. Na základě výše uvedeného zjištění byla plátci za kontrolovaná zdaňovací období dodatečně vyměřena daň z přidané hodnoty ve výši 148.674,- Kč.
Současně s kontrolou daně z přidané hodnoty probíhala u daňového subjektu také kontrola daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2006, roku 2007 a roku 2008. Správce daně uzavřel tuto daňovou kontrolu s tím, že společnost postupovala v rozporu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, které uvádí, že předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem a v rozporu s ustanovením § 23 odst. 1 citovaného zákona, které stanoví, že základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období. U daně z příjmů právnických osob byla za kontrolovaná zdaňovací období snížena daňová ztráta celkem o 622.096,- Kč a dodatečně byla vyměřena daň z příjmů právnických osob v částce 43.200,- Kč.
Finanční úřad bude plnit oznamovací povinnost podle § 8 trestního řádu.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]