4.07.2010

Obcházet rozhodnutí se většinou nevyplatí

Poplatník s trvalým bydlištěm v okrese Benešov prováděl technické zhodnocení na objektu, který byl zařazen do 4. odpisové skupiny a již byl několik let odepisován. Protože se jednalo o stavební práce s následnou změnou účelu stavby, zahájení stavby předcházelo řízení o vydání stavebního povolení. Z rozhodnutí kompetentního stavebního úřadu, kterým byla stavba povolena, bylo zřejmé, že stavební úřad v rámci své pravomoci provedení prací povoluje a současně mění charakter stavby ze stavby trvalé na stavbu dočasnou. Současně výslovně v tomto rozhodnutí stanovil, že stavbu lze používat až po ukončení kolaudačního řízení, které bude zahájeno na základě žádosti stavebníka. Daňový subjekt však o kolaudaci nepožádal a zvýšil vstupní cenu objektu o výdaje vynaložené na technické zhodnocení. Z této zvýšené vstupní ceny uplatňoval odpisy, a to aniž by byly splněny všechny zákonné podmínky pro užívání stavby. Nerespektoval tak nejen povinnosti vyplývající ze stavebního zákona, které byly navíc výslovně uvedené v rozhodnutí stavebního úřadu, ale odmítl respektovat i změnu charakteru stavby.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]