4.07.2010

Faktura není všemocná

Středočeský správce daně zjistil při kontrole společnosti s ručením omezeným s předmětem podnikání provádění staveb, jejich změn a odstraňování, že tato společnost zaúčtovala do daňových nákladů faktury za provedené stavební práce. Prověření předmětných faktur u dodavatele na základě dožádání nemohlo být provedeno, jelikož deklarovaný dodavatel se v místě sídla nenachází a je nekontaktní. Správci daně proto vznikly pochybnosti o uskutečnění deklarovaných dodávek a vyzval kontrolovanou společnost k předložení důkazních prostředků prokazujících uskutečnění fakturovaných prací. Společnost neprokázala, že fakturovaná plnění byla deklarovaným dodavatelem v tvrzeném čase a rozsahu skutečně dodána. Správce daně vedeným dokazováním tvrzení kontrolované společnosti ohledně uskutečnění fakturovaných dodávek zpochybnil, na což nebylo právně relevantním způsobem reagováno. Na základě výsledku daňové kontroly byla kontrolované společnosti dodatečně vyměřena daň z příjmů právnickým osob za rok 2005 ve výši téměř čtvrt milionu korun a zrušena mnohasettisícová ztráta.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]