4.07.2010

Dotace – Program výstavby podporovaných bytů

Městu byla přiznána investiční dotace na roky 2003 – 2004 ve výši 7,000.000,- Kč, ze státního rozpočtu. Dotace byla poskytnuta Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Programu výstavby podporovaných bytů (podporována výstavba nájemních bytů pro osoby v nepříznivé sociální situaci, jejichž snížená soběstačnost je způsobená věkem nebo zdravotním stavem nebo pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemného vztahu) na akci „Nástavba domu s pečovatelskou službou“. Ve 3. nadzemním podlaží mělo být postaveno 10 podporovaných chráněných bytů.
Při kontrole bylo zjištěno, že příjemce dotace porušil rozhodnutím stanovený účel dotace, neboť část dotace ve výši 492.325,- Kč nebyla použita na předmětnou investiční akci, ale na rekonstrukci původního objektu, konkrétně na zateplení fasády a ostění oken, opravu balkonů a bourání konstrukcí (dvou vstupů do dvora) v 1. a 2. nadzemním podlaží.
Město svým jednáním, tj. částečným vynaložením poskytnutých prostředků na jiný účel, porušilo podmínky stanovené v rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování shora uvedené akce.
Podle ust. § 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“) se město dopustilo neoprávněného použití poskytnutých prostředků a tím, dle ust. § 44 odst. 2 a 4 zákona č. 218/2000 Sb., porušení rozpočtové kázně.
Městu bylo, vzhledem k výše uvedené skutečnosti, uloženo vrátit částku neoprávněného použití prostředků ve výši 492.325,- Kč zpět do státního rozpočtu. Současně bylo městu předepsáno penále ve výši 492.325,- Kč.
Současný stav: Odvod ani penále nebyly Ministerstvem financí prominuty.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]