4.07.2010

Daň z příjmů právnických osob a daň z přidané hodnoty – doměření daně

V průběhu kontroly právnické osoby s předmětem činnosti přípravné práce pro stavby a dokončovací stavební práce správce daně zjistil, že daňový subjekt v r. 2006 zahrnul do daňových nákladů a uplatnil nárok na odpočet daně z přidané hodnoty z přijatých daňových dokladů za provedené práce od společnosti s ručením omezeným. Na otázku správce daně, kdo zastupoval tuto společnost při jednání, odpověděl jednatel daňového subjektu do protokolu, že jednatel společnosti s ručením omezeným. Výzvou k součinnosti třetích osob, zaslanou na oblastní ředitelství služby cizinecké policie bylo zjištěno, že jednatel společnosti s ručením omezeným měl pobyt na území ČR povolen pouze do 9. 8. 2005. Správce daně provedl výslech svědka, který byl dle výpisu z obchodního rejstříku prokuristou společnosti s ručením omezeným. Daňový subjekt, přestože byl o výslechu svědka písemně informován, svého práva zúčastnit se výslechu svědka a klást mu otázky, nevyužil. Z provedeného výslechu svědka vyplynulo, že daňový subjekt nezná, nikdy s ním nejednal, neví, že by prováděli pro kontrolovaný daňový subjekt nějaké práce. Od účetní zjistil, že v účetnictví společnosti s ručením omezeným nejsou žádné faktury vystavené pro daňový subjekt. Po shlédnutí předložených faktur za provedené práce svědek uvedl: „Doklady jsem nikdy neviděl, nevystavoval jsem je, účetní je taky v účetnictví nemá.“ Na otázku, kdo podepsal převzetí peněz na předložených fakturách, odpověděl, že neví, kdo to podepsal, podpis nezná. Na základě zjištěných skutečností vyzval správce daně daňový subjekt k prokázání, že fakturované práce byly skutečně provedeny a že se jednalo o náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Současně správce daně ve výzvě vyjádřil své pochybnosti o výši nákladů, které daňový subjekt vykázal v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2006 a tím i pochybnosti o výši základu daně a daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2006. Zároveň daňový subjekt vyzval, aby prokázal oprávněnost uplatnění nároku na odpočet DPH a dále byl vyzván k prokázání, že přijatá zdanitelná plnění byla použita pro uskutečnění jeho ekonomické činnosti. V odpovědi na tuto výzvu daňový subjekt uvedl: „Uvádíme to, že jsme jednali s jednatelem společnosti. To už jsme uvedli dříve v protokolu. Jinak nic víc. Držíme se toho, co jsme říkali předtím.“ Daňový subjekt neprokázal, že práce byly provedeny subjektem uvedeným na daňových dokladech a že se jednalo o náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů roku 2006 v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů. A dále neprokázal, že přijatá zdanitelná plnění byla použita k uskutečnění jeho ekonomické činnosti. Tím byl porušen § 72 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném v kontrolovaném období a neoprávněně uplatněn nárok na odpočet daně z přidané hodnoty.
Kontrolou r. 2007 bylo zjištěno, že daňový subjekt zahrnul do daňových nákladů faktury za provedené práce od společnosti s ručením omezeným a zároveň uplatnil nárok na odpočet daně z přidané hodnoty z těchto daňových dokladů. Dožádáním na místně příslušný finanční úřad bylo zjištěno, že ve společnosti s ručením omezeným, v současné době v likvidaci, se v průběhu roku 2006 vystřídalo pět jednatelů. Poslední zapsaný jednatel při jednání na finančním úřadu uvedl, že nemá žádné doklady, týkající se této společnosti ani jiné písemnosti týkající se převodu společnosti a že o činnosti společnosti nic neví. Dle protokolu uvedl, že žádné osobě nedal plnou moc k omezenému nebo neomezenému zastupování při provozování podnikatelské činnosti společnosti s ručením omezeným. Vypověděl, že není informován, že by společnost uskutečňovala zdanitelná plnění. Dle odpovědi na dožádání společnost s ručením omezeným nebyla registrována k dani z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků, nepodala přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2007. Správce daně zaslal rovněž výzvu k součinnosti likvidátorovi společnosti s ručením omezeným, který v odpovědi na výzvu sdělil, že se mu nepodařilo navázat kontakt se společností a jejím jednatelem. Nepodařilo se mu zajistit účetní doklady a společnost na jeho výzvy nereaguje. Správce daně vyzval daňový subjekt výzvou podle ustanovení § 31 odst. 9 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, aby prokázal, že fakturované práce byly skutečně provedeny subjektem uvedeným na dokladech a že se jednalo o náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů roku 2007. A současně vyzval daňový subjekt, aby prokázal oprávněnost uplatnění nároku na odpočet DPH a dále byl vyzván k prokázání, že přijatá zdanitelná plnění byla použita pro uskutečnění jeho ekonomické činnosti. V odpovědi na tuto výzvu jednatel daňového subjektu uvedl: „Společnost s ručením omezeným nám domluvil pan T., byl u nás s klukem, který měl plnou moc na podepisování faktur. Plnou moc nám nedali, ale viděl jsem ji. To je všechno, co k tomu můžeme říct.“ Toto své tvrzení však žádným způsobem neprokázal. Daňový subjekt tedy neprokázal, že práce byly provedeny subjektem uvedeným na daňových dokladech a že se jednalo o náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů roku 2006 v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů a že přijatá zdanitelná plnění byla použita k uskutečnění jeho ekonomické činnosti. Tím byl porušen § 72 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném v kontrolovaném období a neoprávněně uplatněn nárok na odpočet daně z přidané hodnoty.
Správce daně za zdaňovací období roku 2006 a 2007 dodatečně vyměřil daň z příjmů právnických osob v celkové výši 827 tis. Kč a daň z přidané hodnoty v celkové výši 701 tis. Kč.
Trestní oznámení nebylo podáno.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]