4.07.2010

Daň z příjmů právnických osob - chybné účtování o zásobách a nedokončené výrobě

Finanční úřad prováděl daňovou kontrolu daně z příjmu právnických osob u daňového subjektu za zdaňovací období roku 2007 a 2008. Důvodem výběru daňového subjektu k provedení kontroly na dani z příjmu právnických osob, bylo zjištění z analyticko-vyhledávací činnosti, ze které vyplynulo, že daňový subjekt pořídil pozemky, na kterých dodavatelsky buduje infrastrukturu pro 12 rodinných domků. Na tuto investiční akci obdržel úvěr ve výši 15 miliónů korun. Infrastrukturu pro daňový subjekt budovala fyzická osoba (společník a jednatel daňového subjektu). Ve smlouvě o dílo byl termín dokončení díla stanoven na měsíc srpen 2008. Cena díla byla stanovena na 11 miliónů korun, DPH ve výši 2 milióny korun. Dle výpisu z katastru nemovitostí daňový subjekt tyto pozemky v měsíci prosinci 2008 stále vlastnil, přičemž neúčtoval o nedokončené výrobě.
Na základě velmi konkrétního důvodu k provedení daňové kontroly bylo samotné zaměření daňové kontroly již zcela zřejmé. Kontrolní pracovník vedl dokazovací řízení zaměřené na ověření účtování pozemků (stavebních parcel) a nedokončené výroby. Bylo zjištěno, že daňový subjekt účtoval o zásobách způsobem B, přičemž stavební parcely evidoval na účtu 504, aniž by na konci účetního období přeúčtoval neprodané pozemky na účet účtové skupiny 13 Zboží dle ČÚS č. 015 ZÁSOBY, bodu 4.3.1. písm. b). V souladu s výše uvedeným a s odkazem na ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) bod 2. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), byl zvýšen výsledek hospodaření za rok 2007 o částku 7 miliónů.Kč, spolu s konstatování porušení ustanovení § 24 odst. 1 ZDP.
Dále správce daně ověřoval účtování nedokončené výroby. Bylo zjištěno, že daňový subjekt v kontrolovaných zdaňovacích obdobích skutečně prováděl výše specifikovanou investiční akci na základě předložené smlouvy o dílo (vybudování inženýrských sítí), která nebyla v průběhu kontrolovaných období dokončena. Daňový subjekt účtoval předmětné náklady v průběhu zdaňovacích období na nákladové účty třídy páté (500 a 518). V průběhu vedeného dokazovacího řízení bylo zjištěno, že předmětná investiční akce nebyla v průběhu roku 2007 ani 2008 dokončena, přesto nedošlo k zahrnutí nákladů na nedokončené akce do stavu nedokončené výroby k 31. 12. 2007 i k 31. 12. 2008 tak, jak ukládají ČÚS č. 015 ZÁSOBY, bod 4.3.2. a ČÚS č. 019 NÁKLADY A VÝNOSY, bod 4.3., tj. k proúčtování stavu zásob nedokončené výroby na vrub příslušných účtů účtové skupiny 12 – Zásoby vlastní výroby souvztažně s příslušným účtem účtové skupiny 61 – Změna stavu zásob vlastní činnosti. Daňový subjekt se omezil pouze na konstatování, že došlo k neúmyslné chybě v účtování. Na základě výše uvedeného skutkového zjištění správce daně v souladu s ustanovením § 23 odst. 3 písm. a) bod 1. ZDP zvýšil výsledek hospodaření za rok 2007 o částku 6 miliónů korun a za rok 2008 o částku 3 milióny korun. Správce daně konstatoval porušení ustanovení § 18 odst. 1 ZDP, neboť daňový subjekt neprokázal, že do základu daně za rok 2007 a 2008 byly zahrnuty kompletní výnosy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem tak, jak ukládá citované ustanovení zákona.
Výsledkem daňové kontroly byla změna ztráty ve výši 16 miliónů korun za obě zdaňovací období. Daňový subjekt názor správce daně akceptoval a nevyužil řádných opravných prostředků.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]