4.07.2010

Daň z příjmů fyzických osob - pojistné plnění není vždy osvobozeno

Oznámení pojišťovny o výplatě částky pojistného plnění a její porovnání s údaji v daňovém přiznání vedlo správce daně k pochybnostem o správnosti daňové povinnosti daně z příjmů fyzických osob a bylo důvodem k zahájení daňové kontroly u fyzické osoby, která v období výplaty pozastavila podnikatelskou činnost, jež spočívala v provozování hostinské činnosti.
Částku převyšující tři milióny korun přijala fyzická osoba jako náhradu za škodu způsobenou neznámým pachatelem, kdy nemovitost byla zcela zničena požárem. Platba přijatá od pojišťovny jako náhrada za škodu způsobenou na majetku, který byl v době vzniku škody zahrnut do obchodního majetku pro výkon podnikatelské činnosti, není dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů osvobozena od daně.
Jelikož fyzická osoba příjmy představující přijatou náhradu za škodu způsobenou na nemovitosti zahrnuté v době vzniku požáru do obchodního majetku neuvedla v daňovém přiznání, porušila ustanovení § 38g odst. 3 zákona o daních z příjmů. Správce daně, ač vzal v úvahu všechny skutečnosti a uznal daňovou účinnost výdajů souvisejících s náhradou škody a vyřazením nemovitosti, zvýšil základ daně o částku přesahující 3 miliony korun a dodatečně doměřil daň z příjmů fyzických osob v částce dosahující téměř 1 milion korun.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]