4.07.2010

Daň z příjmů fyzických osob – nezahrnuté příjmy

Daňový subjekt se v kontrolovaném zdaňovacím období roku 2007 zabýval provozováním nákladní silniční motorové dopravy. Tuto dopravu vykonával pomocí autodomíchávačů, kterými přepravoval betonové směsi na stavby.
Daňový subjekt dosažené příjmy a výdaje evidoval v daňové evidenci vedené dle ustanovení § 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), přičemž kontrolou bylo zjištěno, že část příjmů evidoval v příjmech nezahrnovaných do základu daně. Vzhledem k tomu, že daňový subjekt svoji činnost vykonával pouze pro jednoho odběratele, doručil správce daně tomuto odběrateli výzvu k součinnosti třetích osob za účelem ověření veškerých plateb, které za provedené výkony uhradil daňovému subjektu v roce 2007. Kontrolou těchto plateb správce daně zjistil, že daňový subjekt nezahrnul do příjmů zahrnovaných do základu daně příjmy ve výši 1.098.000,- Kč, které mu byly uhrazeny za provedené služby jednak v hotovosti (část těchto plateb neevidoval vůbec) a jednak na bankovní účet (tyto platby zaevidoval do nedaňových příjmů). Daňový subjekt tak porušil ustanovení § 3, § 5, § 7 a § 23 ZDP.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]