4.07.2010

Daň z příjmů fyzických osob a daň z přidané hodnoty- prověření správnosti stanovení základu daně

V kontrolovaných zdaňovacích obdobích roku 2006 a 2007 daňový subjekt podnikal na základě platného živnostenského listu v oboru opravy silničních vozidel v pronajatých prostorách. Daňový subjekt vedl v roce 2006 a 2007 daňovou evidenci dle § 7b ZDP a evidenci pro daňové účely dle §100 zákona DPH a byl registrován k dani z přidané hodnoty jako čtvrtletní plátce. V řádném DAP DPFO rok 2006 uplatnil společné zdanění manželů dle § 13a ZDP a vykázal společný základ daně manželů. V řádném DAP DPFO za rok 2007 vykázal daňový subjekt ztrátu, a tím mu vznikla povinnost stanovit si minimální základ daně dle §7c ZDP. Předmětem daňové kontroly bylo prověření správnosti stanovení základu daně z příjmů fyzických osob za roky 2006 a 2007 se zaměřením na správnost uvedení zdanitelných příjmů dle § 7 odst. 1 písm. b) ZDP (uskutečněných zdanitelných plnění v evidenci pro daňové účely).
Správce daně kontrolou předložené daňové evidence, evidence pro daňové účely, vystavených příjmových faktur, příjmových pokladních dokladů a zápisu o skutečném stavu dlouhodobého hmotného majetku zjistil nesrovnalosti na základě kterých zaslal daňovému subjektu Výzvu k prokázání skutečností. V reakci na výzvu daňový subjekt předložil důkazní prostředky a následně zaslal písemné vyjádření s podáním důkazních prostředků. Správce daně souběžně zaslal Výzvu k součinnosti třetích osob dle § 34 odst. 4 ZSDP České pojišťovně a.s., v rámci které požadoval postoupení uhrazených částek a čísel bankovních účtů u jednotlivých bankovních ústavů, na které byly peněžní hotovosti za opravy motorových vozidel daňovému subjektu pojišťovnou převedeny v roce 2006 a 2007. Česká pojišťovna a.s., poskytla správci daně seznam vyplacených pojistných plnění za požadované zdaňovací období, které vyplatila daňovému subjektu na bankovní účty a souběžně postoupila fotokopie faktur vystavených daňovým subjektem za opravy vozidel v roce 2006 a 2007.
Při vyhodnocování pojistných událostí v návaznosti na doložené důkazní prostředky správce daně zjistil, že daňový subjekt používal v roce 2006 a 2007 kromě předloženého účtu i další účty, které k daňové kontrole nedoložil. V průběhu dalšího šetření správce daně zaslal Výzvy k součinnosti třetích osob dle § 34 odst. 11 ZSDP České spořitelně a.s. a Raiffeissenbank a.s., kde požadoval postoupení kopií bankovních výpisů z výše zjištěných bankovních účtů, u kterých správce daně předpokládal, že je majitelem daňový subjekt. Na základě odpovědi bankovních ústavů bylo zjištěno, že účty patří daňovému subjektu a dalším rodinným příslušníkům. Kontrolou obdržených bankovních výpisů bylo zjištěno, že ve prospěch účtů byly přijaty částky od pojišťoven za pojistná plnění, které pojišťovny vyplatily daňovému subjektu a ten je neuvedl v daňové evidenci za roky 2006 a 2007 a v evidenci pro daňové účely (DPH) za příslušné zdaňovací období. Daňový subjekt podal na FÚ písemné vyjádření s podáním důkazních prostředků, kde k jednotlivým pojistným plněním přiřadil čísla pojistných událostí a jména klientů (držitelů poškozených vozidel), dále podal vysvětlení, že se jedná o škodní události řešené tzv. „rozpočtem“ s tím, že finanční částky byly v plné výši vráceny poškozeným a poškozená vozidla nebyla opravena v jeho autoservisu. Jako důkazní prostředek předložil výdajové pokladní doklady o předání peněz a čestné prohlášení klientů. Následně při dalších jednáních daňový subjekt postupně předkládal další důkazy k pojistným událostem tj. zápisy o poškození motorových vozidel, plné moci o vyřízení pojistných událostí, protokoly o předání a převzetí vozidel, byly prováděny výslechy svědků (klientů).
Správce daně veškeré doložené důkazní prostředky porovnal, vyhodnotil a zjistil, že daňový subjekt například zaslal pojišťovně faktury, které nezařadil do daňové evidence r. 2006, 2007 (evidence pro daňové účely) nebo nepřiznal zdanitelný příjem za opravy, který přijal na účet, rozpory byly zjištěny i v doloženém konečném stavu pohledávek k 31.12.2006.
Daňový subjekt ve všech případech nedoložil k daňové kontrole takové důkazní prostředky, které by prokázaly, že vozidla nebyla opravena v autoservisu a byly vráceny neopravené klientovi. Jednalo se o částku v roce 2006 ve výši 807.000,- Kč (bez DPH) a v roce 2007 ve výši 968.000.- Kč (bez DPH). Daňový subjekt porušil ustanovení § 7 b odst. 1 písm. b) ZDP.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]