4.07.2010

Daň z přidané hodnoty – vykázaný nadměrný odpočet změněný na daňovou povinnost

Finanční úřad provedl vytýkací řízení k přiznání daně z přidané hodnoty za zdaňovací období 2. čtvrtletí 2009 u společnosti s ručením omezeným. Předmětem podnikatelské činnosti daňového subjektu je hostinská činnost a nákup a prodej. Při ověřování daňového přiznání plátce mimo jiné předložil Dohodu o ukončení nájemní smlouvy, uzavřené dne 24.6.2008 s pronajímatelem akciovou společností ze dne 20.3.2009, kde předmětem dohody je ukončení nájemního vztahu ke dni 31.3.2009 nebytových ploch objektu A. Dále plátce předložil Nájemní smlouvu ze dne 18.6.2009, kterou uzavřel jako pronajímatel s nájemcem opět s akciovou společností, kdy předmětem nájmu byly komerční plochy objektu A Nájemní vztah dle smlouvy začíná 1.července 2009, nájemné bylo stanoveno ve výši 75.000,- Kč měsíčně a pronajímatel souhlasil s podnájmem třetí osobě společnosti s ručením omezeným.
Na základě zjištění správce daně, že plátce provedl na pronajatém majetku technické zhodnocení, u kterého si uplatnil nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, vznikly správci daně pochybnosti o správnosti údaje vykázaného na řádku č. 1 daňového přiznání a to z toho důvodu, že k 31.3.2009 došlo dle předložené „Dohody o ukončení nájemní smlouvy“ k ukončení nájmu majetku pronajímatele - akciové společnosti a pronajímatel mohl od tohoto dne technické zhodnocení začít užívat. Vzhledem k tomu, že DPH z poskytnuté služby – technického zhodnocení nájemcem nebyla v daňovém přiznání za 2.čtvrtletí 2009 přiznána, správce daně plátce vyzval, aby prokázal, v jakém zdaňovacím období byla z uskutečněného zdanitelného plnění ( poskytnutí služby pronajímateli ) přiznána DPH na výstupu. Pokud byla služba pronajímateli poskytnuta za úplatu, aby prokázal, v jaké výši byla dohodnuta úplata, resp. kdy byla přijata a kdy došlo k faktickému ukončení nájmu, resp. od kdy mohl pronajímatel reálně svůj majetek začít užívat.
Správce daně při místním šetření za účelem ověřování daňového přiznání za zdaňovací období 2.čtvrtletí 2009 u společnosti s ručením omezeným – nového nájemce zjistil smlouvu nazvanou Nájemní smlouva a podnájemní smlouva ze dne 29.4.2009, uzavřenou mezi akciovou společností jako pronajímatelem a společností s ručením omezeným jako nájemcem. Předmětem Smlouvy je pronájem nebytových prostor objektu A a to komerční plochy. Nájem byl sjednán od 1.5.2009 na 10 let. Vzhledem k tomu, že nebytové prostory objekt A pronajala akciová společnost jinému nájemci a to od 1.5.2009, bylo zřejmé, že v dubnu 2009 na základě Dohody o ukončení nájemní smlouvy s plátcem k 31.3.2009, mohl začít pronajímatel reálně užívat technické zhodnocení, když zhodnocené nebytové prostory pronajal od 1.5.2009 dalšímu nájemci. Plátce předložil důkazní prostředek – fakturu, DÚZP 9.12.2009, za technické zhodnocení objektu A, základ daně 6,960.580,- Kč, DPH 19% 1,322.510,20 Kč. Částka byla stanovena na základě znaleckého posudku, který plátce také doložil. Plátce tak prokázal v jaké výši byla stanovena úplata za poskytnutou službu. Den uskutečnění zdanitelného plnění však nemohl nastat 9.12.2009, jak je na faktuře uvedeno, ale vzhledem k tomu, že nebytové prostory objekt A byl pronajat jinému nájemci od 1.5.2009, je zřejmé, že od 1.5.2005 majitel začal zhodnocenou nemovitost ekonomicky užívat a vzhledem ke skutečnosti, že k 31.3.2009 došlo k ukončení nájemní smlouvy s plátcem, tedy od 1.4.2009 mohl plátce zhodnocenou nemovitost začít užívat reálně.
Povinnost přiznat daň z uskutečněné služby – technické zhodnocení nájemcem vznikla plátci ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, tj. k 1.4.2009. Částka za poskytnutou službu činila dle plátcem doložených důkazních prostředků 6,960.580 Kč v základu daně, DPH 19% 1,322. 510 Kč. Plátce porušil ustanovení § 21 odst. 1 ZDPH.
Finanční úřad na základě provedeného vytýkacího řízení vykázaný nadměrný odpočet za 2. čtvrtletí 2009 ve výši 28.021 Kč změnil na daňovou povinnost ve výši 1,294.490 Kč.
Trestní oznámení nebude podáno.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]