4.07.2010

Daň z přidané hodnoty – dvakrát uplatněný nárok na odpočet

Dne 4. 6. 2006 byla u fyzické osoby provozující silniční motorovou nákladní dopravu zahájena daňová kontrola daně z přidané hodnoty, která byla dokončena dne 1. 2. 2007. Správcem daně bylo zjištěno, že daňový subjekt si uplatnil odpočet daně z přidané hodnoty z přijatých daňových dokladů na pořízení nových dopravních prostředků za zdaňovací období březen 2006. Odpočet daně z přidané hodnoty si daňový subjekt uplatnil v řádném přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období březen 2006 následovně na řádku 360 - pořízení nového dopravního prostředku od osob registrovaných k dani v jiném členském státě, na řádku 340 - dovoz zboží a na řádku 310 - přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku. Vzhledem k tomu, že se jednalo o pořízení nových dopravních prostředků, tak výše uvedené základy daně a daně měly být uvedeny na řádku 360 - pořízení nového dopravního prostředku od osob registrovaných k dani v jiném členském státě. Plátce, který pořizuje za úplatu nový dopravní prostředek od osoby registrované k dani v jiném členském státě, uskutečňuje pořízení zboží z jiného členského státu a tato skutečnost se uplatní v nároku na odpočet daně z plnění výše uvedených daňových dokladů na řádku 360. Současně s nárokem na odpočet daně vznikla daňová povinnost za pořízení nových dopravních prostředků, a tato skutečnost měla být uvedena na řádku 250. Tato povinnost vyplývá z ust. § 19 a následně z ust. § 25 a ust. § 72 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tím by byla daň z přidané hodnoty za uvedené zdaňovací období a za výše uvedené daňové doklady vyrovnaná. Toto však daňový subjekt ve zdaňovacím období březen 2006 neuvedl a správce daně daň doměřil.
Dne 14. 5. 2009 provedl správce daně místní šetření zaměřené na pořízení motorových vozidel a dovezených motorových vozidel za období let 2006 - 2008. V průběhu jednání byly předloženy doklady o nákupu motorových vozidel. Správce daně na základě místního šetření provedl porovnání pořízení nových motorových vozidel v letech 2006 - 2008 s podanými přiznáními za jednotlivá zdaňovací období a vyšly najevo nové skutečnosti. Na základě těchto nových skutečností byla dne 10.6.2009 zahájena opakovaná daňová kontrola, která byla zaměřena na kontrolu pořízených dopravních prostředků za zdaňovací období březen 2006. Bylo zjištěno, že daňový subjekt si neoprávněně uplatnil odpočet daně z přidané hodnoty dvakrát: poprvé v řádném daňovém přiznání (na řádcích 360 - pořízení nového dopravního prostředku od osob registrovaných k dani v jiném členském státě, 340 - dovoz zboží a 310 - přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku) a podruhé v dodatečném daňovém přiznání (na řádku 360 - pořízení nového dopravního prostředku od osob registrovaných k dani v jiném členském státě).
Z výše uvedeného vyplývá, že plátce porušil ustanovení § 72 a následně ust. § 73 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, neboť na základě jedněch daňových dokladů uplatnil nárok na odpočet dvakrát, a to poprvé v řádném přiznání k dani z přidané hodnoty za březen roku 2006 a podruhé v dodatečném přiznání.
Správce daně dodatečně vyměřil za kontrolované zdaňovací období daň z přidané hodnoty ve výši 966 870,- Kč.
Oznámení o podezření z trestného činu zkrácení daně nebude podáno.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]