4.07.2010

Daň silniční – dodatečné doměření daně a dodatečná daňová přiznání

Kontrola na dani silniční za rok 2006 u daňového subjektu (dále DS), který provozuje zdravotnické zařízení podle zvláštního předpisu (Zákon č. 20/1996 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů). V podaném přiznání daně silniční za rok 2006 byla uvedena daň ve výši 0. Při kontrole bylo zjištěno, že DS vzhledem k tomu, že je zdravotnickým zařízením, považuje všechna vozidla, která má v majetku za vozidla, jež nejsou předmětem daně silniční. Vzhledem ke změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v § 18 vznikem nového odstavce (15), kde jsou vymezeny příjmy, které jsou předmětem daně našeho DS již tato skutečnost neplatí. Na základě této změny jsou vozidla u DS používána k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů, a tedy podléhají dani silniční dle § 2 odst. (1) zákona ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Správce daně dodatečně doměřil za rok 2006 za 28 vozidel daň v celkové výši 93.372,- Kč. Za následná zdaňovací období podal DS dodatečná daňová přiznání.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]