3.29.2010

Informace k převodu výnosu daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání v měsíci dubnu 2010 (24.3.2010)od MFČR

Daně a cla
Ministerstvo financí dvakrát měsíčně (cca k 1. a 15. dni) sděluje správcům daně na finančních úřadech sumární stav na příslušných příjmových účtech, tzv. celostátní hrubý výnos daně. Při výpočtu nároku obcí a krajů vždy dochází nejprve k porovnání momentální výše inkasa s částkou inkasa, ze které byl naposledy vypočítáván nárok obcí a krajů. Jestliže je však sumární stav na příjmových účtech nižší než naposledy sdělená částka (tedy přírůstek je záporný), nelze žádné prostředky převést. Aby se v roce 2010 předešlo vzniku popsané situace, ministerstvo financí v měsíci dubnu u daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání využije možnosti dané zákonem č. 243/2002 Sb., o rozpočtovém určení daní a nahlásí finančním úřadům výši celostátního hrubého výnosu této daně jen jednou a to ke konci měsíce dubna, kdy již bude většina daňových přiznání na FÚ zpracována a realizována hlavní část vracení přeplatků. Tento postup maximálně zamezí výše popsané situaci, kdy obce a kraje nejprve dostanou vypočtený nárok z podílu na inkasu této daně a následně pak několik měsíců nedostávají žádný nebo případně velmi malý objem prostředků z výnosu této daně z titulu jeho snížení o objem vratek.

Zdroj: česká daňová správa , publikováno 24. března 2010

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]