11.09.2009

Pozorné čtení zákona se vyplatí

Daňový subjekt nakoupil ojeté osobní automobily. Při jejich prodeji uplatnil zvláštní režim. Dle ustanovení § 90 odst.4 ZDPH je při použití zvláštního režimu základem daně přirážka snížená o daň z přirážky. Tato přirážka se stanoví jako rozdíl mezi prodejní cenou obchodníka a pořizovací cenou tohoto zboží. Prodejní cenou se rozumí úplata, která byla nebo má být získána obchodníkem od osoby, které je zboží dodáno nebo třetí strany, včetně dotace k ceně, daní, cel, poplatků a vedlejších výdajů, jako provize, náklady na balné, přepravu a pojištění požadované obchodníkem od osoby, které je zboží dodáno, s výjimkou částek uvedených v § 36 odst.5 a 1. Pořizovací cenou se rozumí úplata stanovená v písmenu a), která byla nebo má být získána od obchodníka osobou, která mu zboží dodává.

Daňový subjekt v rozporu s tímto ustanovením z přirážky neodvedl správně daň na výstupu, neboť dle zjištění správce daně do pořizovacích cen prodávaných automobilů zahrnul částky za opravy těchto vozidel. Z popsané právní úpravy vyplývá, že pořizovací cena je úplata, která se týká pouze osoby, která obchodníkovi zboží dodává a do pořizovacích cen nelze započítávat částky, které obchodník vynaloží před dalším prodejem použitého zboží. Důsledné nerespektování zákonné normy stálo poplatníka daň ve výši téměř 100 tis. Kč.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]