11.09.2009

Komunikace s územními finančními orgány datovou schránkou

S územními finančními orgány je nově možné komunikovat i prostřednictvím datové schránky Komunikace se řídí zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a § 21 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (ZSDP).


Podání daňového přiznání, hlášení a vyúčtování podle § 21 odst. 2 ZSDP, lze učinit i datovou schránkou. Ministerstvo financí zveřejnilo v Pokynu D-331 pro tato podání datovou schránkou jednotnou strukturu a tvar .XML. Popisy struktury a tvaru .XML souborů a odpovídajících .XSD schémat pro tato podání jsou definována a zveřejněna na Daňovém portálu v sekci „Dokumentace“ na adrese: http://eds.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo_struktury.faces .

Pro vytvoření požadovaného .XML souboru, ve stanoveném tvaru a struktuře, lze využít elektronické formuláře aplikace EPO, kterou naleznete na Daňovém portálu: http://eds.mfcr.cz . Funkčnost elektronických formulářů v aplikaci EPO byla nově rozšířena o další funkci „Uložení k odeslání do Datové schránky“. Před uložením souboru pro odeslání datovou schránkou se provedou kontroly na úplnost a formální správnost údajů a pokud nebude nalezena kritická chyba, bude soubor uložen do Vámi zvoleného úložiště, odkud ho lze následně odeslat prostřednictvím datové schránky.

Pokud v aplikaci EPO nenaleznete pro své podání samostatný elektronický formulář, použijte pro vytvoření .XML souboru formulář „Obecná písemnost určená pro finanční úřad, finanční ředitelství nebo Ministerstvo financí“. V tomto případě je třeba vyplnit i položky „Podání k dani“ a „Typ písemnosti (věc)“. Předmětné podání vložte jako E-přílohy a zvolte „Uložení k odeslání do Datové schránky“.

Pro ostatní podání jsou přípustné formáty datové zprávy odesílané do datové schránky podle přílohy č. 3 k prováděcí vyhlášce č. 194/2009 Sb. , o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, umožňuje-li to povaha úkonu (§ 18 odst. 1 zákona č. 300/2008).

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]