11.09.2009

I rezervy mají svá úskalí

Společnosti s ručením omezeným se sídlem ve Středočeském kraji, která je oprávněna k hornické činnosti, byla za rok 2005 dodatečně vyměřena daň z příjmů právnických osob ve výši přesahující 100 tis. Kč, a to z důvodu nesplnění podmínek stanovených zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Společnost vytvořila v roce 2005 rezervu na sanaci pozemků dotčených těžbou v kamenolomu. Povinnost tvořit rezervu vyplývá pro tuto společnost z horního zákona. Přitom zákon o rezervách v tomto případě stanoví, že peněžní prostředky (představující výši vytvořené rezervy v daném zdaňovacím období) se ukládají na zvláštní vázaný účet v bance, který je určen výhradně pro ukládání prostředků rezerv. Správcem daně však bylo zjištěno nedodržení této podmínky, protože společnost neuložila finanční prostředky na zvláštním vázaném účtu v zákonném termínu. Z těchto důvodů byla v roce 2005 vytvořená rezerva správcem daně vyloučena z nákladů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]