11.09.2009

Daň z příjmu právnických osob – sponzorský dar

Daňový subjekt, právnická osoba, která nebyla založena za účelem podnikání, která provozovala FITNESS. Správce daně získal na základě vyhledávací činnosti podezření, že tato právnická osoba přijímá vysoké finanční částky, které vydává za přijaté dary. Kontrolou bylo zjištěno, že se ve skutečnosti jedná o finanční částky za provedenou reklamní činnost pro jiné právnické osoby (tzv. sponzorský dar), které však nebyly zahrnovány do účetnictví daňového subjektu. Došlo k porušení ust. § 18 odst. 3 ZoDP a § 23 ZoDP.

Na základě výše uvedeného byla DS dodatečně doměřena daň z příjmů ve výši 1,8 mil. Kč.Daň z příjmů fyzických osob – nezahrnutí finančních bonusů do základu daně

DS: fyzická osoba zapsaná do OR

Daňová kontrola za zdaňovací období r. 2006

Předmětem podnikání DS je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, výkon lékárnického povolání, výdejní činnost pro veřejnost, výdej na žádanky pro ambulantní zdravotnické zařízení, příprava léčiv, kontrola vstupní, lékárenská pohotovostní služba.

Ve zdaňovacím období 2006 měl DS příjmy dle § 6,§ 7, § 8, a § 9.

U příjmů dle
§ 7 – Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti vedl DS účetnictví
§ 9 – Příjmy z pronájmu vedl DS daňovou evidenci

Daňová kontrola u tohoto daňového subjektu byla provedena na základě předání informací z vyhledávací činnosti Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu. DS byly poukazovány finanční bonusy za odběry zboží od společnosti XY lékárenský velkoobchod.

Příjmy dle § 7
Kontrolou bylo zjištěno, že finanční bonusy, které byly předmětem signální inf. a byly poukazované na účet vedený u České spořitelny, a.s. DS zaúčtoval do výnosů. Daňovou kontrolou, vyhledávací činností formou součinnosti s peněžními ústavy byly však zjištěny další přijaté finanční bonusy na účet vedený u Komerční banky, celkem ve výši 375.667,00 Kč, které, však do výnosů DS nebyly zaúčtovány.

Tím, že DS nezahrnul veškeré přijaté finanční bonusy do základu daně, porušil ust. § 5 odst. 2 a § 7 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. ve znění p.p.

Příjmy dle § 9
Daňovou kontrolu vlastní vyhledávací činností bylo zjištěno, že DS na účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. byl poukázán příjem ve výši 375.000,00 Kč od společnosti ABC. Kontrolou bylo zjištěno, že tento příjem nebyl zanesen do daňové evidence DS a že se jedná o příjmy z pronájmu od uvedené společnosti.

Tím, že DS nezahrnul veškeré příjmy z pronájmu do daňového základu, porušil ust. § 5 odst. 2 a § 9 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. ve znění p.p.

Výsledek daňové kontroly: dodatečné doměření DPFO za r. 2006 ve výši Kč 240 192,-

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]