11.09.2009

Daň z příjmů právnických osob – tržby zasílané na soukromý účet

Správce daně provedl kontrolu daně z příjmů právnických osob za roky 2005 a 2006 u DS zabývajícího se nákupem knižních publikací od vydavatelů a jejich následným prodejem.

DS při daňové kontrole nedoložil doklady, účetnictví, skladovou evidenci ani jiné listiny potřebné pro ověření údajů uvedených na daňových přiznáních. Správce daně získal část údajů od externího účetního a od Policie ČR v elektronické podobě, a to za celý rok 2005 a leden až květen 2006. Z informací získaných od Policie ČR vyplynulo, že část tržeb za prodané knihy nebyla na základě pokynů zplnomocněného zástupce DS zasílána jednotlivými prodejci na bankovní účet DS, nýbrž na soukromý účet otce zplnomocněného zástupce. Tyto tržby nebyly zahrnuty do účetnictví společnosti a byly předmětem doměření daně z příjmů právnických osob.

Nesplnění zákonných povinností ze strany DS způsobilo, že nebylo možné stanovit daňovou povinnost dokazováním podle § 31 odst. 1 až 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSDP). Správce daně proto v souladu s § 31 odst. 5 ZSDP stanovil daňové povinnosti za použití pomůcek, které měl k dispozici nebo které si obstaral bez součinnosti s daňovým subjektem. DS byla doměřena daňová povinnost ve výši 2,068.000,- Kč za rok 2005 a 40.000,- Kč za rok 2006.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]