11.09.2009

Daň z příjmů právnických osob – neověřená účetní závěrka auditorem

Místně příslušný správce daně zahájil podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) správní řízení ve věci uložení pokuty za nedodržení povinností vyplývajících ze zákona o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) u společnosti s ručením omezeným.

Správce daně výchozí informace získal při daňové kontrole daně z příjmů právnických osob za rok 2007.

V daném případě se konkrétně se jednalo o porušení povinnosti ověřit účetní závěrku auditorem, vyhotovit výroční zprávu a zveřejnit účetní závěrku i výroční zprávu do sbírky listin obchodního rejstříku na příslušném krajském soudu.

Dle zákona o účetnictví řádnou a mimořádnou účetní závěrku je povinna mít ověřenu auditorem společnost s ručením omezeným, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje a účetního období bezprostředně předcházející překročily nebo již dosáhly alespoň dvou ze tří uvedených kritérií. Jedná se o tato kritéria:

aktiva celkem více než 40 000.000 Kč
roční úhrn čistého obratu více než 80 000.000 Kč
průměrný přepočtený počet zaměstnanců více než 50

Výchozí pochybení společnosti s ručením omezeným tedy spočívalo v tom, že tato účetní jednotka neměla ověřenu účetní závěrku auditorem, ačkoliv za předmětné období a období předcházející překročila dvě ze tří kritérií výše uvedených. V daném případě společnost v obou obdobích, tj. v roce 2007 a 2006 překročila kritérium o počtu pracovníků a rovněž i kritérium aktiv. Překročení těchto dvou kritérií nastolilo povinnost pro společnost s ručením omezeným ověřit účetní závěrky auditorem. Na toto pochybení navázala ještě další pochybení společnosti, tj., že nedošlo k vyhotovení výroční zprávy a zveřejnění účetní závěrky i výroční zprávy do sbírky listin obchodního rejstříku na příslušném krajském soudu.

Důsledkem nedodržení výše uvedených povinností bylo stanovení pokuty správcem daně ve smyslu příslušného ustanovení zákona o účetnictví (§ 37).

Před vydáním rozhodnutí o uložení pokuty za zjištěné nedostatky byla účetní jednotce dána možnost se k podkladům pro vydání rozhodnutí vyjádřit. Účetní jednotka závěry správce daně akceptovala.

Finanční úřad při stanovení výše pokuty postupoval dle příslušného ustanovení zákona o účetnictví.

Finanční úřad přihlédl při určení výměry pokuty účetní jednotce k závažnosti protiprávního jednání, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž bylo spácháno (k době trvání protiprávního stavu, k četnosti porušení povinností, k následkům protiprávního jednání apod.)

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl finanční úřad uložit účetní jednotce pokutu v dolní hranici a to následovně:

a.za porušení povinnosti mít ověřenou účetní závěrku roku 2007 auditorem;
b.za porušení povinnosti vyhotovit výroční zprávu;
c.za porušení povinnosti zveřejnit účetní závěrku i výroční zprávu do sbírky listin obchodního rejstříku na příslušném krajském soudu;

Celková výše pokuty činila 150.000,- Kč.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]