11.09.2009

Daň z příjmů - neproúčtování na účet finančních výnosů

Správce daně provedl daňovou kontrolu u daňového subjektu – právnické osoby podnikající v oblasti stavebních prací.

V průběhu daňové kontroly správce daně zjistil, že společnost měla uzavřeny leasingové smlouvy v cizí měně (v €), platby prováděla společnost v €. Rozdíl mezi oceněným závazkem podle splátkového kalendáře a provedenou platbou měla společnost proúčtovat jako kurzový rozdíl (ztráta nebo zisk). Podle přílohy k účetní závěrce účetní jednotka používala pro přepočet cizích měn pevný kurz, který byl stanoven jako kurz ČNB v první pracovní den v kalendářním roce. Tento kurz používala po celou dobu celého účetního období.

Společnost kurzové rozdíly vzniklé při úhradě závazků vyplývajících z leasingových smluv neproúčtovala na účet finančních výnosů a snížila tak výsledek hospodaření o cca 320.000 Kč. Porušila tím § 3 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů „účetní jednotky účtují o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí, § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona a § 23 odst. 1 zák. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nerespektovala časovou souvislost výdajů ve zdaňovacím období.

Dále společnost uvedla v daňovém přiznání na řádku 112. částku cca 3 mil. Kč. Ve zvláštní příloze k daňovému přiznání k řádku 112 uvedla text:„ §23, odst. 3, písm.c) – rozpuštění účetní opravné položky, která při tvorbě nebyla daňovým nákladem. V průběhu kontroly správce daně zjistil, že se jednalo o chybu ve vyplňování daňového přiznání (částka již byla správně uplatněna v roce předcházejícím roku daň. kontroly), v řádku č.112 DaP měla být nula.

Společnost neprokázala oprávněnost snížení výsledku hospodaření o tuto částku, porušila ustanovení § 23 odst. 3 písm. b) a c) ZDP, výsledek hospodaření snížila neoprávněně. Výsledkem daňové kontroly je doměření daňových povinností na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2006 až 2007 ve výši cca 800 tis. Kč.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]