11.09.2009

Daň z příjmů fyzických osob – nepřiznané tržby

DS: fyzická osoba

Daňová kontrola za zdaňovací období r. 2006

Bez součinnosti s DS bylo provedeným šetřením zjištěno u jiného daňového subjektu a porovnáním zjištěných uhrazených faktur s daňovou evidencí, že některé uhrazené přijaté faktury za nákup zboží nebyly zahrnuty ve výdajích ovlivňujících základ daně a zároveň v tržbách za prodej zboží.

Zástupce DS do protokolu uvedl, že uvedené faktury nebyly účetní předány k zaúčtování, a že se zvýšením výdajů za nákup zboží a zvýšením příjmů za prodej zboží souhlasí. DS do protokolu již dříve uvedl, že obchodní přirážka činila Kč 60 %.

Součástí šetření v rámci daňové kontroly bylo i zahrnutí přijatého bonusu od dodavatele ve výši 550 000,- Kč. DS se osobně dostavil na FÚ a byl s ním sepsán protokol, ve kterém uvedl, že příjem byl přijat v hotovosti v říjnu 2006, avšak nebyl zahrnut do příjmů ovlivňujících základ daně. DS uvedl, že doklad nebyl omylem předán účetní k zaúčtování.

DS byly v souladu s ust. § 23 odst. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů zvýšeny příjmy o částku přijatého bonusu ve výši 550 000,- Kč a o nepřiznané tržby ve výši 34 814,- Kč a v souladu s ust. § 23 odst. 3 písm. c) bod 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů zvýšeny výdaje o faktury za nákup zboží ve výši 21 892,- Kč.

Výsledkem kontroly bylo zvýšení daňové povinnosti o 98 160,- Kč a snížení daňového bonusu o 21 852,- Kč.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]