11.09.2009

Daň z příjmů fyzických osob – doměření daně

Kontrolou daňového subjektu (FO) bylo zjištěno, že v daňové evidenci byly zahrnuty za zdaňovací období roku 2005 faktury jako výdaje na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů na rekonstrukci provozovny A v celkové výši 1,775.000,- Kč. Daňový subjekt uvedl, že byly do nákladů proúčtovány na základě sdělení, že se jedná o opravy a důvodem bylo složité jednání s pronajímatelem. Skutečnost, že se jednalo o rekonstrukci provozovny A bylo v důkazním řízení prokázáno, mimo jiné doklady z Městského úřadu, když se jednalo u této provozovny o povolenou změnu účelu z prodejny na pivnici. Daňový subjekt porušil ustanovení § 25 odst. 1 písm. p) zákona č. 586/1992 Sb. (dále jen ZDP) - jednalo se o výdaje na technické zhodnocení dle ustanovením § 33 ZDP.

Daňový subjekt dále zahrnul do daňové evidence roku 2005 doklady cca ve výši 100.000,- Kč za stavební a instalační materiál jako výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů, u kterých tvrdil, že se jednalo o nákupy na provozovnu B – jednalo se dle předložené smlouvy o opravu provozovny B. Dle zjištění správce daně měl daňový subjekt tuto provozovnu B v pronájmu až od října roku 2006. Vzhledem k tomu, že se jednalo o materiál zakoupený v roce 2005 před uzavřením smlouvy o pronájmu a současně probíhala rekonstrukce provozovny A (byla možnost, že daňový subjekt ve skutečnosti vynaložil tyto náklady na úhradu materiálu použitého na provozovně A), měl správce daně pochybnosti o oprávněnosti zaúčtování těchto výdajů do nákladů ovlivňujících základ daně a vedl v tomto směru důkazní řízení.

Daňový subjekt neprokázal v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 ZDP, že tento stavební materiál byl použit na opravu provozovny B. V případě nákladů týkajících se provozovny A bylo porušeno ustanovení § 25 odst. 1 písm. p) ZDP – jednalo se o výdaje na technické zhodnocení dle ustanovení § 33 ZDP. Všechny tyto výdaje tak byly vyloučeny z nákladů ovlivňujících základ daně z příjmů.

V souvislosti s výsledkem uvedené daňové kontroly byla za zdaňovací období roku 2005 kontrolovanému daňovému subjektu snížena daňová ztráta o 1,696.741,- Kč a doměřena daň ve výši 23.460,- Kč.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]