11.09.2009

Daň z příjmů fyzických osob – dodatečně vyměřená daň

V roce 2009 byla finančním úřadem dále ukončena daňová kontrola za zdaňovací období roku 2005 u fyzické osoby, která vedla daňovou evidenci. Předmětem podnikání daňového subjektu je reklamní činnost v mezích živnosti volné.

Při zahájení kontroly předložil daňový subjekt doklad nazvaný Návrh na vzájemný zápočet pohledávek mezi právnickou osobou a daňovým subjektem ze dne 30. 09. 2005. V tomto Návrhu bylo uvedeno, že částku 203.197,90 Kč, která tvoří rozdíl započtených pohledávek, uhradí právnická osoba nejpozději do 15. 10. 2005 na běžný účet daňového subjektu. Tento návrh na vzájemný zápočet pohledávek podepsali jednatel společnosti a daňový subjekt. Bez součinnosti s daňovým subjektem bylo zjištěno, že společnost účtovala ve svém účetnictví o výdajovém podkladním dokladu ze dne 30. 09. 2005, dle kterého byla částka 203.197,90 Kč vyplacena daňovému subjektu. Daňový subjekt však tuto částku neuvedl v daňové evidenci, ani ve svém daňovém přiznání.

Při kontrole bylo dále zjištěno, že v přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2005 daňový subjekt uvedl v příloze č. 1 na začátku zdaňovacího období pohledávky ve výši 556.628,00 Kč a na konci zdaňovacího období ve výši 426.852,00 Kč (rozdíl je 129.776,00 Kč). V daňovém přiznání však daňový subjekt uvedl příjmy pouze ve výši 60.034,00 Kč. Pracovníkovi správce daně vznikly pochybnosti, zda byla správně stanovena daňová povinnost za zdaňovací období roku 2005. Pracovník správce daně vyzval daňový subjekt, aby v náhradní lhůtě tyto pochybnosti odstranil a prokázal svá tvrzení, která uvádí v přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2005. Daňový subjekt na tuto výzvu nereagoval.

Pracovník správce daně posoudil předložené důkazy podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti podle § 2 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že poplatník neprokázal, že byly zdaněny veškeré příjmy podle § 7 zákona č. 586/1992 Sb. Na základě výše uvedených zjištění byla daňovému subjektu dodatečně vyměřena daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2005 ve výši 103.232,- Kč.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]