11.09.2009

Daň z příjmů fyzických osob – chybně vedené účetnictví

V roce 2009 byla finančním úřadem ukončena daňová kontrola daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2005. Jednalo se o kontrolu fyzické osoby, která vede účetnictví. Předmětem podnikání daňového subjektu je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje.

V průběhu daňové kontroly vznikly správci daně pochybnosti o tom, zda byly v účetnictví zaúčtovány do výnosů veškeré tržby z prodeje zboží a zda byla stanovena v daňovém přiznání správná výše základu daně a daň, jelikož daňový subjekt vykázal velmi nízkou obchodní přirážku (marži).

Při kontrole roku 2005 bylo z předloženého účetnictví pracovníkem správcem daně zjištěno, že účetní zápisy v deníku neodpovídají účetním zápisům v hlavní knize, nebyly předloženy inventarizace majetku a závazků, nebyla předložena skladová evidence zásob a vnitřní předpisy stanovující způsob (postup) při oceňování zásob, účtování zásob, vedení skladové evidence zásob, stanovení norem přirozených úbytků zásob. Účetnictví daňového subjektu se stalo nesprávným, neúplným, neprůkazným a nesrozumitelným.

Daňový subjekt byl vyzván k prokázání skutečností uváděných v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2005. S ohledem na skutečnost, že daňový subjekt neprokázal (ani po výzvě) v daňovém přiznání uváděné skutečnosti a správce daně nemohl z předloženého účetnictví správně stanovit daňovou povinnost dokazováním, přistoupil správce daně ke stanovení daňové povinnosti za použití pomůcek dle § 31 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě výše uvedených zjištění byla daňovému subjektu dodatečně vyměřena daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2005 ve výši 433.884,- Kč.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]