11.09.2009

Daň z přidané hodnoty – neprokázání dodání zboží do jiného členského státu

Správce daně provedl kontrolu DPH u fyzické osoby za zdaňovací období roku 2006, roku 2007 a části roku 2008. Kontrolou předložených dokladů bylo zjištěno, že veškeré zboží (DVD-porno) bylo nakoupeno od jednoho dodavatele v tuzemsku a bylo dodáno jednomu odběrateli na Slovensku.Všechny platby probíhaly v hotovosti. Jednalo se o menší měsíční obraty, převoz zboží se uskutečňoval osobním vozem. Bylo zasláno dožádání místně příslušnému správci daně v tuzemsku k prověření deklarovaného nákupu zboží u daňových dokladů, ze kterých byl nárokován odpočet DPH.

Místně příslušný správce v tuzemsku potvrdil, že přijatá plnění se uskutečnila. Jelikož správci daně vznikly pochybnosti, zda přijatá zdanitelná plnění uvedená na ř. 310 byla použita k uskutečnění zdanitelných plnění osvobozených při dodání zboží do jiného členského státu v souladu s ustanovením §64 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH) uvedených na ř. 410, zaslal mezinárodní dožádání slovenskému správci daně k prověření, zda zboží bylo dodáno na Slovensko. Slovenský správce sdělil, že jednatel společnosti popřel, že obchodoval s naším daňovým subjektem a zároveň popřel, že razítko a podpis uvedený mu patří.

Daňový subjekt neprokázal dodání zboží do jiného členského státu dle ustanovení §64 zákona o DPH. Veškerá uskutečněná zdanitelná plnění byla posouzena jako uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku s povinností přiznat DPH na výstupu. Celkem byla doměřena DPH ve výši více než milión Kč. Bude podáno trestní oznámení.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]