10.29.2009

OSVČ a platba pojistného

6.10.2009, Zdroj: ČSSZ


V letošním roce stoupl počet osob samostatně výdělečně činných téměř o 25 tisíc. Jaké povinnosti na ně čekají v oblasti sociálního pojištění?

Samostatná výdělečná činnost (SVČ) se od 1. 1. 2004 dělí na hlavní a vedlejší. OSVČ, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost hlavní (tedy podnikání je pro ně zpravidla jediný zdroj příjmů), mají povinnost vždy platit pojistné na důchodové pojištění a zálohy na pojistné. A to i v případě, kdy jsou tzv. ve ztrátě. Minimální zálohy na pojistné na důchodové pojištění u těchto OSVČ jsou v letošním roce 1 720 Kč.

U vedlejší výdělečné činnosti (tedy u lidí, kteří jsou například zaměstnáni a vedle toho podnikají) je i nadále účast na důchodovém pojištění závislá na dosažených příjmech po odpočtu výdajů. Pokud si OSVČ při vykonávání vedlejší SVČ v roce 2008 vydělala alespoň 51 774 Kč, nebo se přihlásila k účasti na pojištění, má v letošním roce povinnost platit zálohy na důchodové pojištění. Minimální výše těchto měsíčních záloh je 688 Kč.

Měsíční vyměřovací základ pro odvod pojistného činí pro OSVČ hlavní 5 889 Kč a pro OSVČ vykonávající vedlejší SVČ pak 2 356 Kč.

Účast na nemocenském pojištění u OSVČ zůstává nadále dobrovolná. Od 1. 1. 2009 se pojistné na nemocenské pojištění již neplatí společně se zálohou na důchodové pojištění a na výši pojistného nemá vliv příjem dosažený v předcházejícím kalendářním roce. Minimální pojistné na nemocenské pojištění u OSVČ vykonávající hlavní i vedlejší samostatnou výdělečnou činnost činí 56 Kč měsíčně.

Nově se od 1. 1. 2009 změnilo pojištění osob, které vykonávají uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorskoprávních vztahů a pojištění osob vykonávajících činnost vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení příjmu. Tato činnost se považuje za výkon samostatné výdělečné činnosti (SVČ) vždy, aniž by podmínkou bylo prohlášení o soustavnosti výkonu této činnosti tak jako dosud.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]