10.29.2009

Místní příslušnost OSVČ vůči správě sociálního zabezpečení

Místní příslušnost OSVČ vůči správě sociálního zabezpečení

Místní příslušnost OSSZ/PSSZ/MSSZ se řídí místem trvalého pobytu občana (OSVČ) nebo místem hlášeného pobytu v ČR, jde-li o cizince, a to pro:

vedení evidence pro účely důchodového pojištění OSVČ,
kontrolu plnění povinností plátců (OSVČ) pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
vybírání pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
vydávání potvrzení pro OSVČ o výši měsíčního vyměřovacího základu pro stanovení záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na stání politiku zaměstnanosti pro účely nároku na dávky státní sociální podpory.
Nemá-li OSVČ místo trvalého pobytu na území ČR, popřípadě, jde-li o cizince, místo hlášeného pobytu na území ČR, řídí se místní příslušnost místem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Je-li několik míst výkonu samostatné výdělečné činnosti, je místně příslušná OSSZ, v jejímž obvodu podle prohlášení fyzické osoby převažuje výkon samostatné výdělečné činnosti.

V řízení ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se místní příslušnost OSSZ řídí místem trvalého pobytu OSVČ, pokud je předmětem řízení rozhodování o pojistném OSVČ, o penále a o pokutě pro OSVČ, popřípadě, jde-li o cizince, místem hlášeného pobytu v ČR, a nemá-li OSVČ hlášený ani trvalý pobyt v ČR a její místo trvalého pobytu je v cizině, místem výkonu samostatné výdělečné činnosti na území ČR; je-li několik míst výkonu samostatné výdělečné činnosti, je místně příslušná OSSZ, v jejímž obvodu podle prohlášení fyzické osoby převažuje výkon samostatné výdělečné činnosti.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]